Een Overzicht van de Tekenen der Tijden

De grote verscheidenheid van tekenen
die wijzen op de spoedige wederkomst van de Heer

Dr. David R. Reagan 

Veel mensen geloven dat er niets over het tijdstip van de wederkomst van de Heer kan worden geweten, omdat Jezus zei dat Hij zou terugkomen als een dief in de nacht (Matteüs 24:42-44).

Maar Paulus maakt het in 1 Tessalonicenzen 5:1-6 duidelijk dat Jezus verklaring niet op gelovigen van toepassing is: "Maar gij, broeders zijt niet in de duisternis zodat die dag u als een dief overvallen zou..." Hij gaat vervolgens uitleggen waarom:"Want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe; laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen doch wakker en nuchter zijn." Paulus verwijst natuurlijk naar het licht van de Heilige Geest welke in iedere ware gelovige woont en die ons verlichten kan door onze studie van de Bijbel om de tijd te kennen van de wederkomst van de Heer(1 Johannes 2:27).

De Houding van God

Feitelijk is God door Zijn karakter verplicht om de wereld te waarschuwen voor de ophanden zijnde wederkomst van Zijn Zoon. De reden is dat Jezus in grote toorn komt om "te oordelen en oorlog te voeren" (Openbaring 19:11), en God giet nooit Zijn toorn uit zonder te waarschuwen

God wil niet dat sommige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen (2 Petrus 3:9). Daarom waarschuwt God altijd voordat Hij zijn toorn uitvoert. Hij waarschuwde de wereld 120 jaar door Noach. Hij waarschuwde Sodom en Gomorra door Abraham.
Hij stuurde Jona om de heidense stad Ninevé te waarschuwen en Hij zond 150 jaar later Nahum naar dezelfde stad.

God waarschuwt eveneens vandaag de wereld dat Zijn Zoon op het punt staat terug te keren. Hij roept de wereld op tot berouw. De boodschap van het ogenblik voor ongelovigen komt neer op de volgende woorden: "'Vlucht van de toorn die komt door nu in de liefdevolle armen van Jezus te vluchten."Jezus kwam de eerste keer als een uitdrukking van God's liefde; Hij kwam om voor de zonden van de mensheid te sterven, maar als Hij terugkeert, zal Hij met wraak komen om de toorn van God uit te gieten over degenen die God's liefde en genade hebben verworpen.

De spoedige wederkomst van Jezus draagt ook een boodschap met zich mee voor gelovigen. Lauwe en wereldse christenen worden geroepen om een heilig leven te leiden.

De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Laten wij dan de werken der duisternis afleggen en aandoen de wapenen des lichts! Laten wij, als bij lichte dag, eerbaar wandelen, niet in brassernijen en drinkgelagen, niet in wellust en losbandigheid, niet in twist en nijd! Maar doet de Here Jezus Christus aan, en wijdt geen zorg aan het vlees, zodat begeerten worden opgewekt. Romeinen 13:12-14
De Methode van God om te Waarschuwen.

God alarmeert gelovigen voor de spoedige wederkomst van Zijn Zoon door wat wordt genoemd "De Tekenen der Tijden" Dit zijn profetieën met betrekking tot wereldgebeurtenissen, waarvan gezegd wordt dat we ze in de gaten moeten houden. Profetieën die de tijd zal aangeven van de wederkomst van de Heer.

De Bijbel staat vol van deze tekenen. Er zijn ongeveer 500 profetieën in het Oude Testament welke betrekking hebben op de Tweede Komst van de Messias. In het Nieuwe Testament houdt één op de 25 verzen zich bezig met de wederkomst van Jezus.

Feitelijk zijn er zoveel tekenen dat het moeilijk is om ze allemaal te vatten. De beste manier die ik gevonden heb om dit te doen is door ze in categorieën in te delen.

1) De Tekenen van de Natuur - Er wordt ons gezegd om te letten op aardbevingen, hongersnoden, epidemieën, en tekenen aan de hemel (zie Matteüs 24:7 en Lukas 21:11).

Om verschillende redenen is dit de minst gerespecteerde categorie tekenen. Immers, veel mensen halen hun schouders op en zeggen, "Er zijn altijd al natuurrampen geweest, dus wat is er nieuw?" Merk op dat Jezus zegt dat deze tekenen als geboorte weeën zullen zijn. (Matteüs 24:8) dat wil zeggen dat ze zullen toenemen in frequentie en kracht naarmate de tijd nadert van Zijn wederkomst. Met andere woorden, er zullen meer krachtige en meer frequent aardbevingen zijn. Dat is precies wat er vandaag gebeurt.

Een andere reden waarom er weinig acht wordt geslagen op deze tekenen is omdat de meeste christenen zo rationeel zijn dat ze niet echt in het bovennatuurlijke geloven, en vinden het daarom moeilijk te geloven dat God aan de wereld spreekt door de tekenen van de natuur. Toch leert de Bijbel dit principe van begin tot het eind.

God rekende met de zonden van de wereld af door de zondvloed in de dagen van Noach (Genesis 6). Hij riep het volk van Juda op tot berouw door een verschrikkelijke invasie van sprinkhanen (Joël 1). Op soortgelijke wijze riep Hij het volk van Israel op tot berouw door het sturen van droogte, stormen, schimmel, sprinkhanen, hongersnood en epidemieën. (Amos 4:6-10). De profeet Haggai wees op een droogte als bewijs dat God de mensen opriep om hun prioriteiten op orde te stellen. (Haggai 1:10-11)

Het Nieuwe Testament begint met een speciaal licht aan de hemel om de geboorte van de Messias aan te kondigen (Matteüs 2:2). Op de dag dat Jezus werd gekruisigd was er drie uur duisternis en een aardbeving (Matteüs 27:45-51). En als Jezus terugkomt, zal de aarde de grootste aardbeving in haar geschiedenis meemaken als elke berg naar beneden komt en elk dal omhoog en elk eiland wordt verplaatst. (Openbaring 16:17-21)

God heeft altijd gesproken door tekenen van de natuur en dat doet Hij ook vandaag nog. We kunnen er maar beter nauwlettend aandacht aan besteden.

2) De Tekenen van de Maatschappij - Jezus zei dat de maatschappij steeds meer wetteloos en immoreel zal worden naarmate de tijd nadert van Zijn wederkomst. In feite zei Hij dat het net zo kwaadaardig zou worden zoals het was in de dagen van Noach (Matteüs 24:12, 37-39).

Paulus schetst een kil plaatje van de maatschappij in de eindtijd in 2 Timoteüs 3:1-5: zegt hij dat het gekarakteriseerd zal worden door drie liefdes: liefde voor zichzelf (humanisme), de liefde voor geld (materialisme) en de liefde voor genot (Hedonisme). Hij wijst er vervolgens op dat het resultaat van deze wereldse levensstijl zal worden wat de filosofen nihilisme noemen, dat is een maatschappij op weg naar wanhoop. De geesten van mensen zullen bedorven worden (Romeinen 1:28) en de mensen zullen kwaad goed noemen en goed kwaad. (Jesaja 5:20)

Wij zien vandaag deze profetieën voor onze ogen vervuld worden als we er op letten dat onze maatschappij zijn christelijk erfgoed verwerpt en afdaalt in een helse poel van wetteloosheid, immoraliteit en wanhoop. Erger nog, we exporteren ons nihilisme over de wereld door onze immorele en gewelddadige films en tv programma's .

3) De Geestelijke tekenen - Er zijn zowel positieve als negatieve geestelijke tekenen waar we op moeten letten. De negatieve houdt in de verschijning van valse christussen en hun sekten. (Matteüs 24:5,11,24). De afvalligheid van de belijdende kerk (2 tessalonicenzen 2:3), een uitbarsting van satanisme (1 Timoteüs 4:1), en de vervolging van trouwe christenen (Matteüs 24:9).

Deze negatieve geestelijke tekenen begonnen in het midden van de negentiende eeuw te verschijnen toen christelijke sekten zich begonnen te vormen. Eerst kwamen de Mormonen, toen de Jehovah's getuigen en vervolgens verschillende spirituele groeperingen zoals de 'Church of Christ Scientists' en de 'Unity Church'.

De afvalligheid van de reguliere christelijke kerkgenootschappen begon in de twintiger jaren (van deze eeuw) toen de Duitse school van 'higher critism' de Amerikaanse seminars begon binnen te dringen en de autoriteit van de Bijbel bgeon te ondermijnen, lerende dat de Bijbel de zoektocht van mensen naar God is i.p.v God's openbaring aan de mensen.

Gedurende de zestiger jaren vond er een explosie van satanisme plaats in Amerika en is sindsdien wereldwijd geëxporteerd door middel van Amerikaanse films, boeken en tv programma's. Bemoeienissen in het occulte is gewoongoed geworden in de vorm van astrologie, numerologie, voorspellen mbv kristallen bollen, transcendente meditatie en channeling. De hele trend is voltooid in de verschijning van de New Age Beweging met haar lering dat de mens God is.

Daar de maatschappij is geseculariseerd is waar christendom steeds meer onder aanvallen gekomen. De christelijke waarden, eens het fundament van de westerse beschaving, worden nu openlijk bespot en degenen die hieraan nog trouw blijven worden door de media "gegispt"als intolerante fundamentalisten.

De positieve geestelijke tekenen omvatten de verkondiging van het Evangelie aan de hele wereld (Matteüs 24:14), een geweldige uitstorting van de Heilige Geest (Joël 2:28-32), en geestelijke verlichting om de profetieën te begrijpen welke "verzegeld" zijn tot de eindtijd (Daniël 12:4,9).

Net zoals het geval is met de negatieve tekenen, zien we deze positieve tekenen in onze dagen in vervulling gaan. Door middel van het gebruik van moderne technologie is, in deze eeuw het Evangelie verkondigd over de gehele wereld, en is de Bijbel vertaald in alle voornaamste talen.

De geweldige eindtijd uitstorting van de Heilige Geest die werd geprofeteerd door de profeet Joël is ook begonnen. Joël noemde het "de late regen" (Joël 2:23), en hij zei dat het zou gebeuren nadat de Joden naar hun land waren teruggekeerd. De staat Israel werd in 1948 hersteld. In 1949 zalfde God 2 diensten, welke een wereldwijde impact zouden hebben: de evangelie bediening van Billy Graham en Oral Roberts.Toen kwam in de jaren zestig de Charismatische Beweging, welke aanzette tot vernieuwing in verering en benadrukte de bekrachtiging van de gaven van de Geest.

Het begrijpen van bijbelse profetieën kwam in 1970 in een stroomversnelling met de publicatie van Hal Lindsey's boek "De Planeet die Aarde heette". Het scheen vele profetieën op een populaire manier toegankelijk te maken welke "verzegeld" waren tot de eindtijd (Daniël 12:4,9). Opmerkelijk was dat het een wereldwijde nummer 1 bestseller was gedurende tien jaar, met als enige uitzondering de Bijbel!

4) De Tekenen van de Technologie - Het boek Daniël zegt dat er een explosie van kennis zal zijn in de eindtijd en dat mensen snel heen en weer zullen reizen. (Daniël 12:4).[EIW: dit laatste staat niet in de NBG vertaling.]

Er zijn vele bijbelse profetieën die, afgezien van moderne technologie, niet begrepen kunnen worden. Hoe kan bijvoorbeeld de hele wereld naar twee lichamen kijken in de straten van Jeruzalem? (Openbaring 11:8-9). Moderne satelliet tv maakt het gemakkelijk. Hoe kan de valse profeet een beeld van de antichrist maken die levend blijkt te zijn ?(Openbaring 13:15). Het antwoord is natuurlijk door de techniek van robots. Hoe kan de valse profeet van alle mensen eisen om het merkteken van het beest aan te nemen om te kopen en verkopen? (Openbaring 13:16-17). Het zou niet mogelijk zijn zonder computers en lasers.

Jezus zei dat de Grote Verdrukking zo verschrikkelijk zou zijn dat al het leven op aarde zou ophouden te bestaan als Hij die dagen niet zou inkorten (Matteüs 24:21-22). Hoe zou al het leven op aarde bedreigd kunnen worden vóór de komst van nucleaire wapens? Een andere verwijzing naar nucleaire kracht bevat waarschijnlijk Lukas vermelding dat in de eindtijd de mensen zullen bezwijmen van angst omdat "de machten der hemelen zullen wankelen." (Lukas 21:26). Dat klinkt zeker als een verwijzing naar een atoomsplitsing.

5) De Tekenen van de Wereldpolitiek - De Bijbel profeteert dat er een zeker patroon van wereldpolitiek zal zijn dat de geopolitieke kaart in de eindtijd zal karakteriseren.

Het brandpunt zal de herstelde staat Israel zijn (Zacharia 12:2-3). Het zal belegerd worden door een bedreigende natie van de "afgelegen streken van het Noorden," Het land van "Rosh" ofwel het moderne Rusland (Ezechiël 38:2,6). Er zal ook een bedreigende natie uit het Oosten zijn welke in staat zal zijn een leger van 200 miljoen te sturen, nl China. (Openbaring 9:13-16) en (Openbaring 16:12-13). Een derde bron van gevaar voor Israel zullen de Arabische landen zijn die het direct omringen. Zij zullen het land begeren en zullen proberen het van de Joden af te pakken ( Ezechiël 35:10 en 36:2).

Een andere belangerijke speler op het wereldpolitieke toneel in de eindtijd zal een coalitie van Europese landen zijn die een confederatie zullen vormen in het gebied van het oude Romeinse Rijk (Daniël 2:41-44,Daniël 7:7,23-24 en Openbaring17:12-13). Deze confederatie zal dienen als de politieke basis voor de opkomst van de antichrist en het scheppen van zijn wereldwijde koninkrijk (Daniël 7:8).

Andere internationale politieke tekenen omvatten oorlogen en geruchten van oorlogen (Matheüs 24:6), burgeroorlogen (Matteüs 24:7), en algemeen internationaal terrorisme en wetteloosheid (Matteüs 24;12).

6) De Tekenen van Israel - De tekenen met betrekking tot de staat Israel zijn overvloedig en zeer belangrijk.

De meest veelvuldig herhaalde profetie in het Oude Testament is de voorspelling dat de Joden in de eindtijd vergaderd zullen worden uit de "vier hoeken der aarde" (Jesaja 11:10-12). De Bijbel vermeldt dat een gevolg van deze vergadering het herstel van de staat Israel zal zijn (Jesaja 66:7-8). De Bijbel zegt dat als eenmaal de Joden weer in hun land terug zijn het land zelf het wonder van ontginning zal ervaren. Jesaja 35. De woestijn zal bloeien en mensen zullen roepen: "Dit verwoestte land is geworden als de Hof van Eden." (Ezechiël 36:35}

Een ander wonder in de eindtijd zal de herleving van de Hebreeuwse taal zijn. (Sefanja 3:9). De meeste mensen zijn zich niet bewust van het feit dat toen de Joden in 70 AD werden verstrooid uit hun land ze ophielden de Hebreeuwse taal te spreken. De Joden die zich in Europa vestigden ontwikkelde een nieuwe taal, Jiddish genaamd, een combinatie van Hebreeuws en Duits. De Joden die naar het Middellandse zee gebied trokken creëerden een taal, Ladino genoemd, een combinatie van Hebreeuws en Spaans.

Andere belangrijke tekenen waarop we moeten letten in de eindtijd mbt Israel omvat het weer innemen van Jeruzalem (Lukas 21:24), herrijzing van Israel's militaire kracht (Zacharia 12:6), en het opnieuw in het brandpunt komen van de wereldpolitiek inzake Israel.

Al deze tekenen zijn vervuld in deze eeuw. De natie is hersteld, het land is teruggevorderd, de oude taal herleeft. De Joden zijn terug in Jeruzalem, en Israel is het brandpunt van de wereldpolitiek.

Jezus zegt in Lukas 21:28 dat wannneer deze dingen beginnen te geschieden, we ons op moeten richten en onze hoofden omhoog moeten heffen omdat "onze verlossing genaakt"

De Voornaamste Tekenen

De meest belangrijke tekenen zijn die welke betrekking hebben op Israel omdat God de Joden door de Bijbel heen gebruikt als Zijn profetische tijdklok. Hiermee bedoel ik dat zeer vaak, wanneer de Heer een belangrijke gebeurtenis onthult welke in de toekomst zal plaatsvinden, Hij wijst op het Joodse volk en de Staat, dwz dat wanneer hen iets overkomt de belangrijke gebeurtenis ook zal plaatsvinden.

Een goed voorbeeld van dit principe kan gevonden worden in Daniël 9 in de beroemde profetie van de 70 jaarweken. De profeet vertelt ons om op een bevel te letten om de herbouw van Jeruzalem te bekrachtigen. Hij zegt vervolgens dat 69 jaarweken (483 jaar) nadat het bevel is uitgegaan naar de Joden, de Messias zal komen

Er zijn 2 voornaamste profetieën welke in verband staan met de wederkomst van Jezus, welke gebeurden in de Joodse geschiedenis sinds 1948. Deze 2 gebeurtenissen bewijzen duidelijk de periode waar we nu in leven als de tijd van de wederkomst van de Heer.

De Staat Israel

De eerste is het herstel van de staat Israel welke geschiedde op 14 mei 1948. Jezus koos deze gebeurtenis uit als het teken dat Zijn spoedige wederkomst zal aankondigen.

Zijn profetie zit verwerkt in de parabel van de olijfboom (Matteüs 24:32-35) welke Hij in Zijn Rede op de Olijfberg presenteerde. De dag voordat Hij deze toespraak hield, had Hij een vloek gelegd op een dorre vijgeboom met als resultaat dat het verwelkte (Matteüs 21:18-19). Dit was een symbolische profetie dat God spoedig Zijn toorn over het joodse volk zou doen komen vanwege hun geestelijke verdorring in het verwerpen van Zijn Zoon.

De volgende dag herinnerde Jezus Zijn discipelen aan de vijgeboom. Hij zei te letten op het weer bloeien ervan. Met andere woorden zei Hij te letten op de werdergeboorte van Israel. Hij gaf aan dat als de vijgeboom weer bloeit Hij aan de poorten van de Hemel zou staan, klaar om terug te keren. (Matteüs 24:33)

Eveneens belangrijk voegde Hij er een interessante waarneming aan toe: "Voorwaar Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan voordat dit alles geschiedt" (Matteüs 24:34.) Welke generatie? De generatie die de vijgeboom ziet bloeien.

Wij zijn die generatie. De vijgeboom is begonnen te bloeien en Jezus staat aan de poort.

De Stad Jeruzalem

De tweede voornaamste gebeurtenis werd door Jezus in dezelfde rede geprofeteerd zoals opgeschreven door Lukas: "en zij (de Joden) zullen vallen door de scherpte des zwaards en als gevangenen weggevoerd worden onder alle heidenen, en Jeruzalem zal door heidenen vertrapt worden totdat de tijden der heidenen zullen zijn vervuld." (Lukas 21:24)

De eerste helft van deze profetie werd vervuld in 70 AD, veertig jaar nadat Jezus de woorden gesproken had. In dat jaar veroverden de Romeinen onder leiding van Titus Jeruzalem en verdreef de Joden onder de volkeren. Jeruzalem bleef onder heidense bezetting gedurende 1897 jaar tot 7 juni 1967 toen Israel tijdens de Zesdaagse Oorlog de stad weer in handen kreeg.

De Joodse herbezetting van de stad Jeruzalem is duidelijk bewijs dat we leven in de periode van de wederkomst van de Heer. Jezus zei dat dit het einde zou markeren van het tijdperk van de heidenen.

Een Oproep tot Actie

Er is geen manier om te ontsnappen aan de conclusie dat we op 'geleende tijd' leven. De Tekenen van de Tijd zijn onder ons en schreeuwen om onze aandacht.

Bent u er klaar voor? Als Jezus vandaag zou terugkomen, zou Hij dan "uw Gezegende Hoop" zijn? (Titus 2:11-14) of zou Hij u vrees en schrik zijn (Openbaring 6:12-17)? Als u Hem nog niet als uw Heer en Redder hebt ontvangen is het nu de tijd om te reageren. Hebt berouw over uw zonden, en roep de naam des Heren aan opdat u gered zult worden (Handelingen 2:14-39).

En als u christen bent, leeft u alsof Jezus ieder moment kan terugkomen? Leidt u een heilig leven? Bidt u voor de verloren zielen en getuigt u als u een gelegenheid heeft? Verlangt u naar de wederkomst van de Heer?

Kunt u met Paulus zeggen dat u een kandidaat bent voor de krans der rechtvaardigheid omdat u uw leven geleefd hebt in de liefde van Zijn verschijning (2 Timoteüs 4:7-8)?

En wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid hebt, kom ik weder en zal U tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben. (Jezus, in Johannes 14:3)


Copyright © 1996 Lamb and Lion. All rights reserved worldwide.

Met dank aan: Lamb & Lion Ministeries URL : http://www.lamblion.com/Voor het oorspronkelijke artikel volg deze link en voor Lamb and Lion Ministeries volg
deze link

http://home.wanadoo.nl/henryv/index.htm

NAAR HOOFDPAGINA