Titel: ER IS WEER EEN STAP GENOMEN OM HET MERKTEKEN VAN HET BEEST VOORTTEBRENGEN! EEN NIEUW PATENT UITGEGEVEN VOOR EEN MERKTEKEN SPECIAAL ONTWORPEN OM TE KOPEN EN VERKOPEN.


Subtitel: Het U.S Patent Office heeft onlangs een patent uitgegeven voor een soort tatoeage dat, eenmaal op een persoon aangebracht, gebruikt kan worden om producten te kopen en te verkopen.Dit is precies het soort merkteken waarvan de bijbel zegt dat het op mensen zal worden aangebracht tijdens de grote verdrukking! Nog een "teken" dat we in de eindtijd leven.

De Nieuwe Wereld Orde komt eraan! Bent u er klaar voor? Als u eenmaal begrijpt wat deze Nieuwe Wereld Orde werkelijk is en hoe het geleidelijk aan wordt ingevoerd zult u de vorderingen ervan kunnen zien in uw dagelijks nieuws!!

Leer hoe u uzelf en uw geliefden beschermt!

Houdt u gereed voor opzienbarende inzichten

U zult nooit meer opdezelfde manier tegen het nieuws aankijken.

U LUISTERT NU NAAR

THE CUTTING EDGE

NIEUWS IN HET KORT:

U.S PATENT & TRADEMARK OFFICE: BIBLIOGRAFISCHE DATABASE VAN PATENTEN, United States Patent 5, 878,155, 2 maart 1999, "Een methode voor het verifiëren van iemand's identiteit tijdens elektronische verkooptransacties, Uitvinders, Heeter, Thomas W, ingediend op 5 september 1996.

" Er wordt een methode aangeboden om verkooptransacties te vergemakkelijken door middel van elektronische media.Een barcode of een ontwerp wordt op een individu getatoeëerd.Voordat de verkooptransactie kan worden gerealiseerd wordt de tatoeage door middel van een scanner afgetast.De karakteristieken van de gescande tatoeage worden vergeleken met andere in een computerdatabase opgeslagen tatoeages om de identiteit van de koper te verifiëren.Eenmaal geverifieërd mag de verkoper worden gemachtigd om het bedrag van de elektronische bankrekening van de koper af te boeken om de transactie te realiseren.De elektronische bankrekening van de verkoper kan op soortgelijke wijze worden bijgewerkt."

Iedere christen die zijn bijbel kent zal onmiddelijk rechtop gaan zitten en de nodige aandacht schenken aan dit patent, want het evenaart één van de meest belangrijke bijbelse profetieën met een griezelige nauwkeurigheid.Laten we even een moment stilstaan en een overzicht geven van deze profetie.

Openbaring 13:16-18 " 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig." (NBG-vertaling 1951)

De King James Versie vermeldt dat dit merkteken "in" de huid wordt gebracht.We hebben diverse artikelen gepubliceerd die geconcentreerd waren op technologische vorderingen die een implantatie in of onder de huid zou aanbrengen.[Lees NEWS1252, "Merkteken van het Beest--Just Another In A Long line of Satanic Inserts"]

Terwijl de King James Versie vermeldt dat het merkteken "in" de huid gaat, zijn ander moderne geleerden het hier niet mee eens.A.T Robertson zegt dat het merkteken "aan" of "op"de huid gaat.Wolvoord is het hiermee eens en zegt dat het woord in het Grieks dubbelzinnig is.

In dit opzicht weten we niet zeker welke van deze twee scenario's zich feitelijk zullen voordoen als de antichrist en de valse profeet al de volkeren van de aarde bijeenbrengen zo dat ze:

1. Hun geestelijke trouw beloven aan hun nieuwe messias.

2. Hen inwijd in zwarte magie, satanisme.

3. Het merkteken van het beest aannemen als een duidelijk teken van hun trouw.

We hebben hierboven opgemerkt dat de technologische vorderingen lijken aan te geven dat het merkteken van het beest een implantatie zal zijn.De veeartsenij en veeindustrie hebben zeker het voortouw genomen om de implantatie te perfectioneren als een middel om hun vee te identificeren en het bijhouden van alle bestanden met betrekking tot hun medische gegevens.Deze bijkomende mogelijkheid lijkt aan te geven dat de antichrist besluit om eerder een implantatie dan een tatoeage te gebruiken.

We zien echter geschriften van de Nieuwe Wereld Orde die het hebben over een tatoeage op de huid.New Age auteur Bill Cooper haalt in zijn boek, "Behold A Pale Horse", een document van de Illuminati aan dat het heeft over een tatoeage op de huid.Luister:

" Uiteindelijk komt ieder individueel element van de structuur onder de controle van de computer door kennis van persoonlijke voorkeuren, een dergelijke kennis wordt gegarandeerd door computerassociatie van de voorkeuren van consumenten(Universal product code--UPC--de streepjescodes op verpakkingen) en met geïdentificeerde consumenten(geïdentificeerd via associatie door het gebruik van een creditkaart en later een permanent getoeëerd getal op het lichaam onzichtbaar onder normale lichtomstandigheden...")[pagina 44]

Aldus smeden de Illuminati plannen om elk individu op aarde te tatoeëren zodat hun koop en verkoopgedrag strak gereguleerd en gecontroleerd zal worden.Ze verklaren stoutmoedig dit doel met ongeveer zoveel woorden.Luister opnieuw en zet u schrap:

"...De maatschappij wordt een goed gereguleerd dier met zijn teugels onder de controle van een geraffineerd door computers geregelde boekhouding." [Ibid]

We kunnen zien dat het doel van Openbaring 13:16-18 perfect wordt vervuld door het plan van de Illuminati.Ze zullen ieder individu op aarde reguleren en totaal controleren in hun economische activiteit en er volledig van bewust zijn dat een economisch gecontroleerd persoon ook op alle andere manieren wordt gecontroleerd.

Of het merkteken nu in de huid of op de huid is, het feit blijft dat het praktische eindresultaat van deze nieuwe technologie economisch zal zijn.Geen persoon op aarde zal in staat zijn om te kopen of te verkopen tenzij ze dit merkteken hebben aangenomen.Aldus zijn we hoogst geinteresseerd in dit patent omdat getracht is te voorzien in een technologie om het kopen en verkopen gemakkelijker te maken!

De economische functie van het kopen en verkopen is de primaire functie van dit patent.

God heeft Zijn profetie met opzet onduidelijk gemaakt.Het merkteken van het beest zou een andere satanische implantatie kunnen zijn of een tatoeage die snel door een machine wordt gemaakt.We zullen het niet weten totdat de antichrist het bekend maakt.Terwijl de implantatie het gemakkelijker zou maken om het individu totaal te controleren omdat alle medische, politieke en economische handelingen in een mensenleven kunnen worden bijgewerkt het proces om computerchips, uniek voor elk individu op aarde te maken, en ze klaar te hebben voor de ceremonie van trouw zou duur en moeilijk zijn.Zeker, tatoeëren zou eenvoudiger en sneller zijn.Echter, alle registraties anders dan het kopen of verkopen zouden niet automatisch kunnen worden bijgewerkt zoals de implantatie dat zou doen.Zulke updates zouden later kunnen worden geïntroduceerd, ik veronderstel door alle functies van de maatschappij in staat te stellen toegang te krijgen tot de tatoeage door een centrale computer, waarschijnlijk door gebruik te maken van een speciaal voor dit doel ontworpen handscanner.Met andere woorden, uw doktor zou uw tatoeage kunnen scannen met deze scanner om toegang te krijgen tot uw (medische) gegevens en de zojuist gekregen behandeling kunnen bijwerken.

We moeten afwachten om te zien wat God's plan zal zijn voor het merkteken van het beest.Het is echter onmiskenbaar dat de technologie van zowel een implantatie als een tatoeage vordert en dat de antichrist de mogelijkheid tot zijn beschikking zal hebben om een merkteken op te dringen zonder hetgeen men niet kan kopen of verkopen.De onderliggende mogelijkheid van een cashloze maatschappij zoals gedicteerd door deze profetie komt elke dag naderbij.

Zoals Jezus ons zei, wanneer we deze profetieën tegelijkertijd uit zien komen zult u weten dat Zijn wederkomst nabij is, zeer nabij.(Matteüs 24:33)

We zien inderdaad deze overvloedige tekenen tegelijkertijd uitkomen waarvan de meeste gebeuren na de wedergeboorte van de staat Israel in 1948.We weten dat Jezus Christus nabij is, zelfs voor de deur staat.

Bent u er geestelijk klaar voor?En uw familie?Beschermt u uw geliefden afdoende?Dit is de reden voor deze evangeliebediening, om u eerst in staat te stellen de gevaren die u bedreigen te begrijpen en u dan helpen om stategieën te ontwikkelen om uw geliefden te waarschuwen en te beschermen.Als u eenmaal grondig bent getraind kunt u ook uw kennis gebruiken als een middel om de deur tot discussie te openen met een niet gered persoon.Ik ben in staat geweest het vele malen te gebruiken en heb als resultaat mensen tot Jezus Christus zien komen. Deze gevaarlijke tijden zijn ook een tijd waarin we vele zielen kunnen winnen voor Jezus Christus, een eeuwig verschil uitmakend.

Als u Jezus Christus hebt aangenomen als uw persoonlijke Verlosser, maar erg lauw bent geweest in uw geestelijke wandel met Hem is het nodig dat u Hem onmiddelijk vraagt om vergeving en vernieuwing.Hij zal u direct vergeven en uw hart vervullen met de vreugde van de Heilige Geest.Daarna is het nodig dat u begint met persoonlijke bijbelstudie en dagelijks gebed.

Als u nog nooit Jezus Christus hebt aangenomen als uw Verlosser, maar Zijn bestaan en het naderend einde van de tijd realiseert en Zijn GRATIS geschenk van eeuwig leven wil ontvangen kunt u dit nu thuis doen.Als u Hem eenmaal geaccepteerd hebt als Verlosser bent u geestelijk wedergeboren en bent u net zo verzekerd van een plaats in de hemel alsof u er reeds was.Dan kunt u er zeker van zijn dat het koninkrijk van de antichrist u geestelijk niet zult raken.

Tot slot zouden we het leuk vinden als u iets van u laat horen.U kunt ons schrijven(in het engels) naar:

U kunt ons ook emailen naar: David Bay, david@cuttingedge.org

God zegene uVoor "The cutting edge"klik hier en voor het oorspronkelijke artikel klikt u hierhttp://home.wanadoo.nl/henryv/index.htm

NAAR HOOFDPAGINA