Eindtijd&datesetting.

door: Henry V
16 November 2001

Het einde/vergaan van de wereld zoals de massamedia het populair en sensationeel geneigd is te noemen -- krantenkoppen met kreten als "de wereld vergaat" of "sekte voorspelt het einde van de wereld" verkopen waarschijnlijk merkbaar beter -- stond de afgelopen tijd weer volop in de belangstelling.

Waren het voorheen vnl de Jehova's Getuigen die zich bezighielden met het voorspellen van een dag waarop de wereld vergaat, dit verschijnsel duikt zo af en toe ook in andere kringen op, hoewel het vergaan of einde van de wereld dan soms wat nader genuanceerd dient te worden. Recent ontstond nog commotie rond het Efraïm genootschap in Heinenoord. (bij Rotterdam) Aanleiding voor de publiciteit was dat twee ouderparen hun kinderen thuis hielden vanwege het "naderende einde" Het bleek dat dat "thuis houden" overigens meer oorzaken had. Zo moest één van de kinderen bijv. tijdens de les op een christelijke basisschool een heks tekenen, dit vermoedelijk in het kader van de hele Harry Potter "craze".

We zijn hier al langere tijd enigszins bekend met een paar boekjes van Heinrich Geene, de leider van dit genootschap, en op grond hiervan blijkt dat niet het "einde van de wereld" bedoeld wordt maar de "opname", de opname van de Bruid zoals hij het noemt. De "opname" is blijkbaar een te moeilijk begrip voor de massamedia dus noemen zij het maar gemakshalve zoals boven staat aangegeven. Wat kan hun het schelen, als het artikel maar verkoopt dan is het doel al bereikt. Het voorbij gaan (het vergaan) van de hemel en aarde is overigens wel een bijbels gegeven. (zie bijv Matteüs 24:35) maar dit is nog niet aan de orde voor wat betreft de nabije toekomst. Eerst moeten er nog andere zaken gebeuren zoals de Grote Verdrukking en de voor alle volken zichtbare wederkomst van onze Here Jezus Christus naar de aarde om zijn Duizendjarig rijk te vestigen. Het Koninkrijk van Vrede en Gerechtigheid dat duizend jaar stand zal houden en waar Christus zelf de scepter zwaait.

Voorheen was het Efraïm genootschap niet zo bekend. Zoals gezegd kennen wij hier enigszins een paar boekjes van Heinrich Geene. Iedereen die ze serieus gelezen heeft zal moeten moeten erkennen dat ze bijbels goed (lijken te) zijn onderbouwd. Uit twee gelezen boekjes zelf blijkt overigens niets van datesetting en met datesetting bedoel ik hier het bepalen van een tijdstip voor de wederkomst (opname) van Jezus Christus tot op de dag nauwkeurig. (zie ook hieronder) Voor zover bekend geven zijn boekjes geen dag aan maar volstaan met " Aan het einde van 2001 zal de opname van de Bruid plaatsvinden" Daarentegen wordt er buiten zijn boekjes om wel een dag genoemd, nl 21 november. Deze datum is de wereld ingestuurd en, voor zover bekend, nooit door het genootschap tegengesproken.

Wat zegt de bijbel over het tijdstip van Zijn wederkomst: Matteüs 24:36: "Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen" (NBG vert. 1951)

Bovenstaande tekst is duidelijk taal. Als je deze tekst letterlijk neemt dan wil dat zeggen dat niemand, dus ook Heinrich Geene of wie dan ook, de dag en het uur kan weten. Anderzijds staat hier niet dat je niet globaal het tijdstip, bijv het jaar zou kunnen "pinpointen". De gebeurtenissen in de wereld/tekenen der tijden geven hier immers aanleiding toe. Het jaar 2001 is in ieder geval al een bijzonder jaar aan het worden, niet in de laatste plaats door de gebeurtenissen van 11 september. De gebeurtenissen op die datum kunnen in ieder geval gezien worden als de katalysator om de totale slavernij van de mensheid verder voor te bereiden, dit allemaal onder het mom van "terrorismebestrijding".
Als we niet de wederkomst globaal mochten weten, waarom zouden we dan in bijv. Matteüs 24 aangemoedigd worden om te letten op "de tekenen der tijden" ? Dat zou dan immers volstrekt overbodig zijn.

Matteüs 24:32-34: "Leert dan van de vijgeboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt. "

Sommigen gebruiken de tekst uit Matteüs 24:36 echter als een excuus om de wederkomst "op de lange baan te schuiven" zoals iemand onlangs nog zo mooi schreef. Ook wordt dan tevens aangevoerd dat hij als een dief komt, dus totaal onverwachts. Dat is natuurlijk waar maar dat onverwachts komen kan dus ook in het tijdsbestek van een jaar zijn.

Terug naar het Efraïm genootschap in Heinenoord. Als je na het lezen van Geene's boekjes zijn website bezoekt volgt de ontnuchtering. De site heet: "De officiële website van de Profeet Elia" Het blijft ook zoeken/vaag wie hier nu eigenlijk de leiding heeft. Ook mis ik een officiëel bericht mbt tot de commotie en aantijgingen die door de media zijn gedaan. Via de website met inmiddels meer dan 400.000 pageviews had dat een uitstekend kanaal kunnen zijn om zaken/misverstanden recht te zetten. De website is immers een directe spreekbuis van dit genootschap en de berichten kunnen niet door derden worden verdraaid.

Via o.a de wereldse media is natuurlijk al uitvoerig over hen geschreven en zijn er inmiddels al een paar verontrustende alarmbelletjes gaan rinkelen. Dit schrijft het Nederlands Dagblad over hen. Nog even naar genoemde website, de naast de bijbel belangrijkste bron voor dit artikel. Als dhr Geene gelooft dat hij de teruggekeerde Elia in hoogsteigen persoon is dan wordt hij hier in ieder geval al niet (meer) serieus genomen hoe bijbels zijn boekjes er dan wel niet uit mogen zien. Dat iemand zich Elia noemt (of denkt dat ie het is) is overigens geen nieuw en uniek verschijnsel. Je zult ze de kost moeten geven die claimen dat ze Elia zijn, bijv in Jeruzalem waar op een zomerse dag, naast Messiassen en koning Davids, er altijd wel een Elia op de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis is te vinden.

De profeet Elia zal terugkomen zoals voorspeld is in Maleachi 4:5 maar Elia was geen Nederlander en wat heeft hij eigenlijk in Nederland te zoeken ? Nederland bestond in de tijd dat deze Profeet leefde nog niet eens. In de bijbel staat wel dat hij in de Grote Verdrukking, samen met nog een getuige van God, in Jeruzalem op het toneel zal verschijnen. Openbaring 11: 3 e.v:

"En Ik zal mijn twee getuigen lastgeven om, met een zak bekleed, te profeteren, twaalfhonderdzestig dagen lang"...

Ze zullen de aarde slaan met allerlei plagen, zo dikwijls zij maar willen. (Openbaring 11:6) Ze zullen op een gegeven moment beide gedood worden en hun lichamen zullen drie en een halve dag in de straten van Jeruzalem blijven liggen en de hele wereld zal het aanschouwen. (Openbaring 11:9)

"En uit de volken en stammen en talen en natiën zijn er, die hun lijk zien, drie en een halve dag, en zij laten niet toe, dat hun lijken in een graf worden bijgezet."

Even tussendoor, dit is overigens een mooie voorspelling van televisie/fotografie met bijbehorende snelle communicatiemiddelen. Hoe anders kan de hele wereld hun lijken zien liggen in de straten van Jeruzalem ? Ziet u het al voor u ? Het hele mediacircus, dwz CNN, NBC, de BBC etc, strijkt neer rondom de plaats waar de lijken liggen en zullen ter plaatse live verslag doen vooral ook van hun hemelvaart, voorzover natuurlijk de angst hen niet zal overmannen. Bovenstaande tekst heeft sommige uitvinders, die deze tekst ook letterlijk namen, in de periode na de uitvinding van de radio aan het denken gezet dat naast geluidsoverdracht via elektromagnetische golven, dit ook mogelijk moest zijn voor (bewegende) beeld(en).
Verder lezen we in Openbaring 11:10 dat, na de moord op de twee getuigen, de mensen elkaar zelfs geschenken gaan sturen als uiting van hun vreugde. Geeft aardig de mentaliteit weer van de mensen in de Grote Verdrukking. Een voorproefje van deze mentaliteit hebben we al op 11 september gezien, toen Moslims in o.a gebieden onder Palestijns bestuur, maar ook in Nederland, feestend de straat op gingen en elkaar lekkere hapjes uitdeelden. Beelden die van de ene op de andere dag niet meer door de mainstream media werden uitgezonden want stel je voor dat Yasser Arafat in een kwaad daglicht komt te staan. Hij is immers een serieuze onderhandelaar in het Palestijns-Israelisch conflict en deze aartsterrorist heeft zelfs ooit nog de Nobelprijs voor de vrede gekregen. Het filmen/uitzenden van die beelden was dus een foutje en experts op het gebied van "damage control" werden ijllings van stal gehaald en aan het werk gezet om de schade te beperken. Er werd o.a bedacht om Arafat, onder het oog van de camera's, bloed af te laten staan voor de slachtoffers van het World Trade Center. Als u gelooft dat Arafat's bloed ooit een Amerikaans hospitaal heeft bereikt, dan gelooft u waarschijnlijk ook dat ik die mast in Rotterdam voor een paar tientjes in de aanbieding heb. Ondertussen werden Palestijnse cameralieden, die het tafereel van feestvierende Moslims hadden gefilmd, ook nog eens met de dood bedreigd. Zo gaat dat onder Palestijns bestuur.

Tenslotte terugkomend op het Efraïm genootschap, op hun site staat dat iemand alleen bij de Bruid van Christus kan behoren als hij zich daarvoor aanmeld bij de profeet Elia, ofwel bij Heinrich Geene zelf. Je reinste flauwekul dus.

Kijkt u onder de link: "NIEUW, leest u dit eerst op hun website Hier staat o.m: begin citaat: "Wij willen alles wat mogelijk is doen om hem (Elia) te helpen voor de Here Jezus een bruid te verzamelen, waar God de Vader nu toe oproept.

Wij willen een ieder die daarbij wil horen helpen om zo snel mogelijk daarvoor klaar te zijn, omdat we nog maar zeer weinig tijd daarvoor hebben.

Allen die zich daarvoor aanmelden, en dat kan alleen bij de profeet Elia, zullen eeuwig de allerhoogste heerlijkheid bereiken." einde citaat:

Waar staat in de bijbel dat we ons moeten aanmelden bij de profeet Elia? We moeten immers alles toetsen aan de bijbel en alles wat niet bijbels is moet worden verworpen. Dat aanmelden hebben overigens nog niet echt velen gedaan, nl ongeveer 100, vnl uit Nederland en België. Bij de "Bruid" behoren dus vooralsnog alleen mensen uit de lage landen. Hoe zit het dan met de overige landen ? Zitten daar dan geen mensen die tot de Bruid mogen behoren ? Wat maakt de lage landen zo bijzonder ? Dit alles doet sektarisch aan.

We komen tot de volgende conclusie: We leven duidelijk in de eindtijd. Het is onbijbels om een precieze dag voor de opname proberen vast te stellen, is Heinrich Geene niet de teruggekeerde profeet Elia uit het Oude Testament, en kan er binnenkort weer een naam worden toegevoegd aan de (toch al lange) lijst van valse profeten.

Laat u vooral niet ontmoedigen door dit soort uitwassen. We zijn al lang van te voren gewaarschuwd dat, naast valse Messiassen, er in het laatst der dagen ook valse profeten op het toneel zullen verschijnen. Maar toegegeven, het Efraïm genootschap is toch wel een apart geval.http://home.wanadoo.nl/henryv/index.htm


NAAR HOOFDPAGINA