"U moet wedergeboren worden"

De bijbel is heel duidelijk over de noodzaak van de "wedergeboorte" van een persoon wil hij of zij het eeuwige leven ontvangen. Jezus verwoordde deze uitdrukking in Johannes 3:3-7, toen Hij tot de jonge religieuze bestuurder zei, "U moet wederom geboren worden" om het Koninkrijk van God binnen te gaan. Aangezien deze noodzaak zo van cruciaal belang is heeft satan dit gedurende tweeduizend jaar met alle macht aangevallen en ervoor gezorgd dat de meeste "Christelijke" kerken gestopt zijn met het onderwijzen van deze doctrine, hoewel niemand gered kan worden zonder deze wonderbare geestelijke verandering te ondergaan.Het meest effectieve wapen van satan echter tegen het wederom geboren zijn was en is nog steeds verwarring.

Gelukkig heeft Jezus liefdevol dit veranderingsproces heel eenvoudig gemaakt, zo eenvoudig dat zelfs minder begaafden of niet opgeleiden het kunnen begrijpen. Er zijn verschillende stappen om wederom geboren te worden die ik hieronder heb aangegeven:

1. Begrijp dat ALLE mensen, ooit geboren, zondaars zijn. Romeinen 3:23, zegt, "Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods." Deze boodschap dat alle mensen zondaars zijn wordt ruimschoots door heel de bijbel, zowel in het oude- als het nieuwe testament, herhaald.

Dit betekent dat u een zondaar bent in de ogen van een verbolgen God, Die alle zonden moet straffen. Gelooft u dat u een zondaar bent?

2. Aangezien een mens een onvolmaakte zondaar is, en God een volmaakte God, kan niemand zichzelf redden.Jezus maakte dit feit heel duidelijk in Matteüs 5: 48, toen Hij zei, "Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is."!!!

Als we allemaal perfect moeten zijn in God's ogen, hoe kan er dan iemand in de hemel zijn, vooral omdat de bijbel herhaaldelijk verklaart dat ALLE mensen zondaren zijn? Klaarblijkelijk gaat niemand op deze manier naar de hemel, dwz door proberen de hemel te verdienen door 'goed genoeg' te zijn. Aangezien de bijbel ons zegt dat er talloze miljoenen mensen in de hemel zullen zijn moet er een andere manier zijn om er te komen, een andere manier dan alleen proberen om 'goed genoeg' te zijn.

U moet ook veel spijt hebben van uw zonden en wil dat ze u vergeven worden. Dit heet berouw. Berouw betekent zowel veel spijt hebben van uw zonden alsmede niet meer willen zondigen. Berouw betekent het verlangen te hebben om uw leven 180 graden om te draaien. Dit betekent niet dat u nooit meer zult zondigen, maar het betekent wel dat de zonde meer uitzondering dan regel wordt in uw leven.[ Weest u niet bezorgd-De Heilige Geest zal u de geestelijke kracht geven om een dergelijke type persoon te worden.]

3. Jezus Christus offerde Zijn vergoten bloed op Gogoltha en stierf als een plaatsvervangende straf voor uw zonden en biedt u nu het Gratis Geschenk aan van eeuwig leven in de Hemel!! Klinkt te mooi om waar te zijn? In Romeinen 6:23 lezen we, "Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de Genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.Geweldig dus!! Eeuwig leven is een geschenk, een gratis geschenk, van God door Jezus opoffering aan het kruis.U kunt het niet verdienen en u verdient het zeer zeker niet, maar het is van u in de vorm van een GRATIS GESCHENK.

4. In Efeziërs 2: 8-9 herhaalt de apostel Paulus deze leer dat eeuwig leven met God een gratis geschenk is." Want door Genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf; het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme. " Niemand kan in de eeuwigheid voor God staan en roemen dat ze hun weg naar de hemel hebben verdiend.Maar alle mensen in de hemel zullen daar alleen zijn door het GRATIS gechenk van Jezus, welke Hij van God verkregen heeft door Zijn plaatsvervangende opoffering en dood aan het kruis. Eerder dan de zonden van ieder individu te straffen heeft God al deze zonden op Jezus gestapeld aan het kruis.[ Jesaja 53:2-12.]

Nu denkt u waarschijnlijk, 'Hoe kan ik dit gratis geschenk van eeuwig leven ontvangen'? Ook hier spreekt de bijbel. In Handelingen 16:25-33 Vroeg de angstige bewaarder aan Paulus, " Wat moet ik doen om behouden te worden "? Paulus antwoordde, "Stel uw vertrouwen op de Here Jezus Christus en gij zult behouden worden..." vers 31 Maar wat moeten we precies over Jezus Christus geloven om gered te kunnen worden? We moeten geloven wat de bijbel over Hem leert.

5. In Johannes1:1,14 zien we dat Jezus Christus God is, gelijk aan God, in aanwezigheid van God vóór het begin van de tijd, en de feitelijke Schepper van het universum met alles erin .Jezus herhaalde deze claims gedurende Zijn bediening. Hij is 100 procent God en 100 procent mens tegelijkertijd, daarom gebruikte Hij beide titels gedurende Zijn bediening, Zoon van God en Zoon des mensen. U moet dit geloven om wederom geboren te worden.

Vers 14 is heel belangrijk, de lering dat (de) God Jezus mens werd. Deze leerstelling wordt een punt van scheiding tussen de volgelingen van Christus en de volgelingen van de antichrist. In 1 Johannes 4:1-3 zien we dat iedereen die ontkent dat Jezus in het vlees gekomen is, de geest van de antichrist is. Dat is natuurlijk net wat de Gnostici in die dagen zeiden, dwz dat de mens Jezus niet God de Messias in het vlees gekomen was; maar dat het 'christus bewustzijn', het 'Messias' bewustzijn op Jezus kwam tijdens Zijn doop en Hem weer verliet aan het kruis. Maar zij geloven niet dat Jezus God en mens was. De New Age beweging heeft deze godslastering weer duchtig voor de dag gehaald.

6. Jesaja 53:6 voorzegt precies wat Jezus voor ons aan het kruis heeft gedaan."De Here (God de Vader) heeft onze ongerechtigheid op Hem doen neerkomen."Prijs God!! Alleen de Wijsheid, Genade en de kracht van God de Almachtige kon een dergelijk genadig plan van Redding bedenken!! Het karakter van God is zodanig dat (de) zonde moet worden gestraft. Punt!! Maar God stelde een plan op waarbij een onschuldige plaatsvervanger gestraft zou worden ipv de schuldige persoon. In het oude testament erkende God het lam om het plaatsvervangend offer te worden voor de zonde;Jezus werd daarop het ultieme plaatsvervangend offer voor alle zonden van de wereld. Hij was het perfecte offer dat nooit meer herhaald hoeft te worden en dat alle mensen voor eeuwig redt.

U moet in dit principe van Plaatsvervangende Straf geloven en het begrijpen voordat u wedergeboren kunt worden.En u moet geloven dat Jezus Christus de Perfecte Plaatsvervangende Straf voor U werd voordat u wedergeboren kunt worden.

Nu u deze Waarheden begrijpt en het voor uw leven gelooft moet u begrijpen hoe u dit GRATIS Geschenk van eeuwig leven door Jezus Christus kunt ontvangen. Per slot van rekening, als ik probeer u een gratis geschenk te geven wordt dit geschenk niet van u als u weigert uw handen uit te steken om dit geschenk uit mijn handen aan te pakken. Dus het is er. U moet uw handen uitstrekken en dit GRATIS Geschenk van Eeuwig Leven uit de handen van Jezus Christus aan te pakken. Hoe gaat dit?

Door Reddend Geloof

Merk op dat ik zei Reddend Geloof.Er zijn vormen van geloof die u niet zullen redden. U zou geloof kunnen hebben dat louter intellectueel instemt met feiten over de persoon van Jezus Christus, maar dat is geen Reddend Geloof.U zou in een 'kerk' of sekte kunnen zijn die vele waarheden over Jezus Christus leert maar die zeggen dat u veel dingen moet doen om uw weg naar de Hemel te verdienen. Dit is geen Reddend Geloof.


Reddend Geloof is op Jezus Christus vertrouwen en op Hem alleen voor uw Redding. Als u denkt dat u, behalve vertrouwen in het volbrachte werk van Jezus Christus aan het kruis, iets moet doen voor uw redding maakt u zich schuldig aan het overtreden van Efeziërs 2:8-9 en Jesaja 53:6.

Heeft dit betekenis voor u? De meeste sekten en valse christelijke religies gaan op dit punt in de fout; ze voegen zaken toe die " nodig " zijn voor Redding, of ze bieden een valse manier naar de hemel, dwz Redding door doop.

U ontvangt dit geweldige GRATIS Geschenk van Eeuwig Leven door uw handen uit te strekken in Reddend Geloof en het te aanvaarden.Dit is het geweldigste verhaal ooit verteld, over het geweldigste offer ooit gedaan, door de geweldigste Persoon die ooit geleefd heeft. Waarlijk, alleen een alom Wijze en Genadig God zou een dergelijk geweldig Plan hebben kunnen bedenken waarbij men zijn zonden vergeven kan worden en eeuwig leven kan bereiken.Denk eraan!! Aangezien God zonde moet straffen, maar omdat Hij genadig is, bood Hij zijn Plan van Plaatsvervangende Straf door Jezus Christus aan. We hebben dit prachtige plan het Evangelie genoemd, dwz goed nieuws!!


Wilt u dit Geschenk van Eeuwig Leven ontvangen, dat Jezus de Hemel verliet en aan een kruis stierf om het u te geven? Als u antwoord 'ja' is kunt u onmiddelijk Eeuwig Leven ontvangen.

Laat me precies duidelijk maken wat dit inhoudt.Eerst gaat u uw vertrouwen, uw hoop op eeuwig leven overdragen van wat u zelf gedaan heeft, naar wat Jezus Christus voor u aan het kruis heeft gedaan. Jezus zal uw zonden op Zich nemen en Zijn rechtvaardigheid bij God de Vader AAN U overdragen. Dit betekent dat hoewel we herhaaldelijk gefaald hebben om de geboden van God te onderhouden en om consistent bij de gouden regel te leven Christus perfect alle wetten van God gehoorzaamde. Hij leefde het perfecte leven zodat Hij het perfecte onschuldige plaatsvervangende offer kon worden dat God aanvaardt voor uw zonden en de zonden van de gehele wereld, voor iedereen die dit geschenk wil aanvaarden.


Wilt u nu op dit moment berouw hebben over uw zonden en een verantwoordelijk lid worden van God's eeuwige familie, Hem volgen en dienen als een lid van Zijn eeuwige familie, Hem volgen en dienen als een lid van Zijn Lichaam, de Kerk? Als u uit het hart spreekt en 'ja' zegt, kunnen we nu in gebed naar Hem toegaan en we kunnen Hem vertellen dat u wilt stoppen in het vertrouwen op iets anders voor uw Eeuwige Redding, vooral wat u er zelf aan kunt doen. U kunt uw vertrouwen stellen op Hem en Hem alleen voor Redding en Hem nu ontvangen als uw persoonlijke Redder. Voordat we dit eenvoudige gebed gaan bidden, moet ik u erop wijzen dat de Here Jezus Christus meer naar uw hart kijkt dan naar uw lippen luistert. Zoals Hij beloofd heeft, " Dan zult gij mijn zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart" (Jeremia 29:13)


Als u dit meent zal de Heer uw gebed horen en u op dit moment en in uw eigen huis eeuwig leven geven. Laat mij bidden.


" Vader, ik bid dat U het GRATIS geschenk van eeuwig leven zal geven. Moge uw Heilige Geest hem of haar naar Uzelf toetrekken.Geef hem geloof om Uw prachtige beloften te geloven. Geef hem of haar berouw om van zijn of haar zonden af te keren. Onthul aan hem vandaag Jezus Christus, gekruisigd als het perfecte plaatsvervangende offer, "


Jezus Christus is nu op dit moment bij u. U praat nu alleen tegen Hem.Als u werkelijk wedergeboren wilt worden in de eeuwige familie van God door Jezus Christus, bidt dan dit gebed vanuit uw hart.


" Here Jezus, ik wil dat u in mij komt en mijn leven nu overneemt. Ik ben een zondaar. Ik heb op mijzelf vertrouwd en op mijn eigen goede werken en op andere dingen.Maar nu stel ik mijn vertrouwen op u.Ik aanvaard U als mijn eigen persoonlijke Verlosser. Ik geloof dat u voor mij stierf. Ik ontvang U als Heer en Meester van mijn leven.Help mij om van mijn zonden af te keren en U te volgen.Ik aanvaard uw offer van het GRATIS geschenk van eeuwig leven. Ik ben het niet waardig, maar ik dank U ervoor. Amen."


Sta mij nu toe om te bidden." Vader, U heeft het gebed gehoord wat zojuist gebeden is.Ik vraag U dat in dit stille moment Uw Heilige Geest hem Uw absolute verzekering van eeuwig leven zult geven; Geef hem de zekerheid dat zijn zonden zijn vergeven.Geef dat hij tot in de diepte van zijn ziel Uw stem mag horen: Uw zonden zijn u vergeven.Ga heen in vrede.Geef hem, 'O Jezus, dat hij Uw stem mag horen, 'zover het oosten is van het westen, zover doet Hij onze overtredingen van ons om ze nooit meer te gedenken.[De persoon] die in Mij gelooft komt niet in het oordeel.Hij die op mij vertrouwt is overgegaan uit de dood in het leven.Hij die in Mij gelooft zal niet sterven maar heeft eeuwig leven. [vrij weergegeven uit Psalm 103:12; John 3:1

8; 5:24; 3:16]. In Jezus Naam, Amen."


U heeft zojuist het belangrijkste gebed ooit in uw hele leven gebeden.Als u oprecht was in dit gebed wil ik dat u inziet wat Jezus zegt over hetgeen u zojuist gedaan heeft. In Johannes 6:47 zegt Jezus,"Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: Wie gelooft heeft eeuwig leven." In uw gebed heeft u geen engelenkoren gehoord of een visioen gehad; echter, door een eenvoudige daad van geloof heeft u uw vertrouwen in uw eeuwige redding op Jezus Christus gesteld.


Reddend Geloof is ALLEEN vertrouwen op Jezus Christus voor uw Redding. Als u met uw hart gemeend heeft wat u zojuist met uw lippen heeft gezegd, dan heeft u de belofte van Jezus Christus dat Hij uw zonden heeft vergeven en u opgenomen heeft in het koninkrijk en heeft u eeuwig leven met Hem in de Hemel. .

Als dit zo eenvoudig klinkt dat u moeite heeft om te geloven dat het waar zou kunnen zijn; de bijbel verzekert u dat het zeer zeker waar is. Gedurende de eeuwen heen hebben mensen opzettelijk dit eenvoudige Plan van Redding moeilijk gemaakt zodat de meeste mensen gewoonweg niet weten hoe eenvoudig en ongecompliceerd God's plan van Redding door Jezus Christus is!! Als u oprecht was in uw gebed heeft u nu eeuwig leven en bent u ervan verzekerd alsof u er reeds was!!! Dit is waarom Jezus zei, dat niemand die wedergeboren is uit de hand van de Vader geroofd zal kunnen worden. U bent nu in de handen van de Vader en geen enkele macht in de hemel of op de aarde kan u hieruit halen!!


Maar Hij heeft veel meer gedaan!! In Openbaring 3:20 beloofde Jezus, " Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop." Hij heeft aan de deur van uw hart geklopt, en u heeft zojuist die deur geopend om Hem binnen te laten; Indien iemand naar Mijn stem hoort en de deur opent, Ik ZAL bij Hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij." Jezus Christus is zojuist IN UW HART binnengegaan door het werk van de Heilige Geest om voor de rest van uw leven in uw hart te wonen!! Wat een geweldig nieuws, want nu hebben we dezelfde kracht van de Heilige Geest in ons wonen die Jezus uit de dood verrees (Romeinen 8:11). Feitelijk moedig ik u aan om Romeinen 8 te lezen om alle voordelen te zien die we hebben omdat de Heilige Geest dagelijks in ons woont.

Redding door het vergoten bloed van Jezus Christus op Gogoltha geeft u een diepe gehoorzamende persoonlijke relatie met Zijn Heilige Geest terwijl u op deze aarde leeft!! Als u het Nieuwe Testament leest zult u de geweldige diepte kunnen begrijpen die u kunt bereiken tussen u en uw Schepper!! Redding maakt een relatie mogelijk die uw dagelijks leven diep zullen verrijken!! Voordat u wedergeboren werd, zou u nooit geloofd hebben wat u in uw leven zolang gemist heeft!


Wij hebben u lief in de Heer. Bidt voor ons in deze evangeliebediening.In het waarschuwen van mensen in de hele wereld over de ophande zijnde Nieuwe Wereld Orde.Satan heeft deze gemeente zwaar aangevallen.

Vanwege Zijn Liefde op Gogoltha,

David Bay

http://home.wanadoo.nl/henryv/index.htm

NAAR HOOFDPAGINA