Stewarton Bible School

SBS    Prophecy

De Tijd Is Kort!

De Bijbel is het woord van God. Daterend vanaf de schepping van de wereld voorziet het de mensheid met de enige onfeilbare vermelding van de geschiedenis inzake redding.Hier is een korte chronologische vermelding in A.M(anno mundi) jaren, het jaar van de wereld Laat de lezer met behulp van gebed tot de eerbiedige conclusie komen waartoe dit artikel komt-Dat de wederkomst van de Verlosser nabij is en dat de Tijd Kort Is
Ante Deluvian Patriarchen Jaar
Genesis 1:27 Adam geschapen naar het beeld van God   In het jaar0
Genesis 5:3 Set geboren toen Adam 130 was In het jaar130
6 Enos geboren toen Set 105 was In het jaar235
9 Kenan geboren toen Enos 90 was In het jaar325
12 Mahalalel geboren toen Kenan 70 was In het jaar395
15 Jered geboren toen Mahalalel65 was In het jaar460
18 Henoch geboren toen Jered162 was In het jaar622
21 Metuselach geboren toen Henoch65 was In het jaar687
25 Lamech geboren toen Metuselch187 was In het jaar874
28 Noach geboren toen Lamech182 was In het jaar1056
Genesis 7:11 De Vloed kwam toen Noach 600 was In het jaar 1656
  Total 1656    
Post Deluvian Patriarchen Jaar
Genesis 11:10 Arpaksad 2 jaar na de vloed geboren2 In het jaar 1658
12 Selach geboren toen Arpaksad 35 was In het jaar1693
14 Eber geboren toen Selach30 was In het jaar1723
16 Peleg geboren toen Eber 34 was In het jaar1757
18 Reu geboren toen Peleg30 was In het jaar1787
20 Serug geboren toen Reu32 was In het jaar1819
22 Nachor geboren toen Serug30 was In het jaar1849
24 Terach geboren toen Nachor 29 was In het jaar1878
26 Abram geboren toen Terach130 was (zie Opmerking) 2008
21:5 Isaak geboren toen Abram 100 was In het jaar2108
25:26 Jakob geboren toen Isaak60 was In het jaar2168
  Total 2168    

Opmerking

Genesis 11:32 : Abraham was de jongste zoon van Terach die in Haran stierf op 205 jarige leeftijd , in het jaar2083. (1878+205 = 2083)
In Gen.12:4 zien we dat in die tijd Abraham 75 jaar oud was.Met andere woorden, Abraham werd geboren toen zijn vader Terach 130 jaar oud was (205-75=130).Daarom werd Abraham geboren in het jaar 2008, hetgeen Terach's geboortejaar is plus 130 (1878+130=2008)
Genesis 12:1-4 Abraham werd geroepen op 75 jarig leeftijd (2008+75) = 2083
Genesis 47:9 Jakob ging Egypte binnen op 130 jarige leeftijd, hetgeen 215 jaar na Abrahams roeping was(2083+215) = 2298
Genesis 47:28 Jacob woonde 17 jaar in Egypte en stierf toen hij 147 was(2298+17) = 2315
  Israel verbleef 215 jaar in Egypte(2298+215) = 2513
Exodus 12:40 De Exodus vond plaats 430 jaar na Abrahams roeping(2083+430) = 2513
Exodus 7:7 Mozes was 80 in de tijd van de Exodus  2513
Deuteronomium 34:7 Mozes stierf op 120 jarige leeftijd, 40 jaar na de Exodus en net voordat Israel het beloofde land binnenging.  A.M. 2553
De tempel van Salomo
1 Koningen 6:1 De bouwwerkzaamheden startte 480 jaar na de Exodus  2993
1 Koningen 6:37-38 De bouw was na 7 jaar klaar  A.M. 3000

De Bijbel en seculaire bronnen zijn het erover eens dat de tempel van Salomo gereed was in ongeveer 1000 vóór Christus hetgeen in A.M 3000 was, zoals we dat al eerder hebben laten zien.Nog 1000 jaar brengt ons bij de geboorte van de Verlosser in A.M 4000. In de 17e eeuw berekende aartbischop Ussher van Armagh dat de schepping in 4004 vóór Christus geschiedde.Een kaart gebaseerd op deze data tot aan de huidige dag wordt gepubliceerd door Studio Editions Ltd. 50 Eastcastle St, London WIN 7AP(ISBN 85170 149 4) J.B Dimbleby astronoom, historicus en auteur van het boek All time Past verschilt met andere historici een paar jaar van de scheppings datum van Ussher.Dimbleby berekende dat de schepping geschiedde in 3996 vóór Christus.Op beide manieren komen we tot een verbazingwekkende conclusie, nl dat volgens de Schriften de schepping van deze wereld plaatsvond ongeveer 4000 jaar vóór Christus, hetgeen net minder dan 6000 jaar geleden is.Volgens Ussher's telling zijn we ongeveer 1 jaar verwijderd van het jaar 6000(4004+1995=5999). Volgens Dimbleby zijn we 9 jaar af van het jaar 6000(3996+1995=5991).

En dat, beste lezer,brengt mij naar een belangrijk vraag.

Waarom is het jaar 6000 zo belangrijk?

Het antwoord is: omdat de Almachtige, voor zover het de toegekende tijdsperiode voor de mensheid betreft, heel goed volgens Zijn Sabbats principe zou kunnen werken, waarin elke 6e tijdsperiode wordt gevolgd door een 7e periode van rust-Een Sabbat.Met andere woorden, het komende millennium (volgens de Bijbelse telling) zou heel goed de start van God's Sabbats rust kunnen zijn wanneer de koninkrijken van deze wereld opgevolgd zullen worden door het Koninkrijk van God.Natuurlijk weet niemand, behalve de Vader, het exacte jaar van de wederkomst van de Verlosser(Mattheüs 24:36) wanneer het duizendjarig rijk zal beginnen,We proberen zeer zeker niet deze datum vast te stellen.Teveel predikanten hebben dat tevergeefs geprobeerd.Wat we hiermee zeggen is het volgende: Als, in het geval van de toegekende tijdsperiode voor de mensheid, de Almachtige naar Zijn Sabbats principe toewerkt, en het is onze opvatting dat Hij dat doet, dan zou het komende duizend jarige rijk,de Sabbats rust van God, heel goed kunnen beginnen binnen het volgende decennium.Houdt ook in gedachten dat, om het menselijk geslacht voor uitroeiing te behoeden, de tijd zal worden ingekort.
Mattheus 24:22 "En indien die dagen niet ingekort werden zou geen vlees behouden worden, doch terwille van de uitverkorene zullen die dagen worden ingekort."

Andere profetieën geven aan dat, voordat het duizendjarig rijk begint, dwz vóór de terugkeer van de Verlosser, er een periode van 7 jaar zal zijn gedurende welke de antichrist op het wereldtoneel zal verschijnen.Dit betekent: dat als we een decennium verwijderd zijn vanaf de start van het millennium, dan zijn we slechts 3 jaar-en waarschijnlijk minder verwijderd van de start van die laatste 7 jaar.Ja, zo urgent is de situatie.Dit zijn nuchtere beschouwingen die we niet terzijde moeten schuiven.In plaats daarvan zouden we er goed aan doen om mentaal, geestelijk en lichamelijk ons voor te bereiden op de geprofeteerde calamiteiten, welke in de zeer nabije toekomst op het programma staan,

Met dank aan de Stewarton Bible School Scotland


Artikel vertaald door: Henry V - email: henryv@wanadoo.nl 10-03-99

This is a translation of a Stewarton Bible School publication.
For a free version in the English language, write to:

Stewarton Bible School
Stewarton, Kilmarnock, Scotland, UK

e-mail address:   sbs777@rmplc.co.uk
http://home.wanadoo.nl/henryv/index.htm