Dit is een WorldNetDaily printervriendelijke versie van het volgende artikel.
Om dit artikel online te bekijken ga naar http://www.worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=42052

Woensdag 22 december, 2004


between the lines Joseph Farah
Wanneer zal Jezus terugkomen?

Posted: 22 december, 2004
1:00 a.m. Eastern

Door Joseph Farah


 2004 WorldNetDaily.com

"Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn Koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. "

Jesaja 9:5-6 (NBG 1951)

Terwijl we deze week de geboorte van Jezus Christus vieren en ons voorbereiden op 2005 kan ik het niet helpen te denken hoe dichtbij we bij de wederkomst moeten zijn wanneer de Heer voor zijn kerk zal terugkeren en in hoogst eigen persoon duizend jaar over deze aarde zal gaan regeren.

Oh, ik weet dat sommigen onder u niet in zulke dingen geloven. U denkt dat het gewoonweg dom bijgeloof is. Zelfs sommige christenen geloven niet in de wederkomst. Velen hebben liever dat ik over aardse nieuwsfeiten schrijf dan over geheimzinnige geestelijke zaken.

Maar als journalist kan ik de harde bewijzen niet negeren ongeacht waar dit mij naar toe zou kunnen leiden. En hoe meer ik bijbelse profetieen bestudeer en kijk naar de toestand in onze wereld vandaag, des te meer raak ik ervan overtuigd dat we die tijd naderen. Feitelijk denk ik dat we er heel dichtbij zitten.

Want net zoals Jezus maagdelijke geboorte in Bethlehem honderden jaren eerder door de hebreeuwse profeten was voorspeld, zo werd ook Zijn wederkomst naar deze aarde voorspeld. De vraag is alleen wanneer.

Het geweldigste bewijs voor Zijn aanstaande komst waarvan onze generatie getuige is geweest is de oprichting van de staat Israel meer dan 50 jaar geleden. De joden, Gods uitverkoren volk waren, zoals geprofeteerd, meer dan 2000 jaar over de hele wereld verstrooid, beginnend kort na Jezus dood aan het kruis. En toch, naar mijn mening, laat de bijbel er geen twijfel over bestaan dat de joodse staat weer zou bestaan voordat hij terugkomt.

Interessant is dat orthodoxe joden lange tijd onderwezen hebben dat de wereld 6000 jaar zou duren voordat de Messias komt en een rustige en vredige 1000 jarige periode zou inluiden van menselijke geschiedenis. Aangezien God, volgens Genesis 1:31, de wereld in zes dagen heeft geschapen en volgens Genesis 2:1 op de zevende dag rustte, beredeneerden ze dat de wereldgeschiedenis op dezelfde manier een climax zou bereiken. Zij halen Psalm 90:4 aan waarin staat: "Want duizend jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, wanneer hij voorbijgegaan is..."

Insgelijks hebben christenen naar 2 Petrus 3:8 gekeken: "Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag."

De vroege kerk begreep deze "zes-dagen-theorie" van wereldgeschiedenis. Gedurende de eerste drie eeuwen was het een breed geaccepteerde leer van de kerk. Vanaf Adam hebben we genealogische geschriften die laten zien dat er 4000 jaar voorbij zijn gegaan tot de tijd van Christus. Deze tijd tot de huidige vertegenwoordigt nog eens 2000 jaar met een totaal van 6000 jaar of zes dagen.

Er is ook een drie-dagen -theorie: Jezus verrees op de derde dag. Zou het begin van het derde millenium of duizendjarige periode niet de waarschijnlijkste tijd zijn voor Zijn terugkeer naar de aarde ? Er is zelfs sterk bijbels bewijs voor een dergelijke theorie in Hosea 6:2: "Hij zal ons na twee dagen doen herleven, ten derden dage zal Hij ons oprichten en wij zullen leven voor Zijn aangezicht." Merk op dat deze profetie niet gaat over de Opstanding van Jezus, het gaat of over de verrijzenis van Israel na 2000 jaar van verstrooing of de lichamelijke terugkeer van de Heer.

Edwards Gibbons publiceerde in 1772 "The Decline and Fall of the Roman Empire," waarin hij vroege documenten aanhaalt die suggereren dat de christelijke discipelen uit de eerste eeuw onderwezen werden dat Jezus na 2000 jaar zou terugkeren.We zullen er spoedig achterkomen of ze gelijk hadden.

Om vele redenen geloof ik dat Jezus spoedig terugkomt. Maar mijn aandacht wordt vooral gevestigd op 2 Timoteus 3:1-5 dat de stemming van de wereld in de "laatste dagen beschrijft.' Zeg me of dit niet doet denken aan onze huidige wereld:

Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verradelijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand.

Wat mij betreft doet dit denken aan deze wereld.

Het Kerstfeest vertegenwoordigt een tijd van geweldige hoop voor christenen. Natuurlijk zijn we dankbaar dat Jezus 2000 jaar geleden naar de aarde kwam en voor onze zonden stierf. Nu behoren we vol hoop en verwachting te zijn voor Zijn aanstaande wederkomst.

Prettige kerstdagen. En gefeliciteerd Jezus.


RELATED OFFER:

Are you ready for the Second American Revolution? Joseph Farah's book, "Taking America Back," exposes the weaknesses in America's current system and offers practical solutions that are real and doable solutions that can revive freedom, morality and justice in our nation. Order your copy now in WorldNetDaily's online store, ShopNetDaily!


Joseph Farah is founder, editor and chief executive officer of WND and a nationally syndicated radio talk-show host. He is also the founder of WND Books. In addition to his daily column in WND, he writes a nationally syndicated weekly column available to U.S. newspapers through Creators Syndicate.


Copyright © 2004 WorldNetDaily.com

Met dank aan: WorldNetDaily URL : http://www.worldnetdaily.com/Voor het oorspronkelijke artikel volg deze link en voor WorldNetDaily (main index) volg
deze link

http://home.wanadoo.nl/henryv/index.htm