CLOSE UP: MERKTEKEN VAN HET BEEST

Door: Henry V

augustus 1999


Openbaring 13:16-18:

"En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is wijsheid: wie verstand heeft berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens en zijn getal is zes honderd zes en zestig."

Bedenkt u eerst dat bovenstaande Bijbeltekst is geschreven aan het eind van de eerste eeuw na Christus door de Apostel Johannes geïnspireerd door de Heilige Geest. Als u een Bijbel erbij pakt van bijvoorbeeld een paar honderd jaar geleden zult u hetzelfde lezen. Dus met andere woorden, deze profetie was al veel langer bekend, al wist men in het verleden niet hoe men het één en ander moest inpassen. Men kon dat ook niet weten. De laatste jaren begint het pas duidelijk te worden dat dit een high tech merkteken moet worden in combinatie met een geavanceerd door computers geregeld en gecontroleerd economisch systeem waarin dit merkteken vereist zal zijn om bijvoorbeeld financiële transacties uit te voeren. En natuurlijk moet een profetie bekend zijn voordat deze in vervulling gaat anders is het geen profetie. De voorbereidingen tot de vervulling van deze profetie zien we inmiddels voor onze ogen gebeuren.

Merk op dat we niet met 100 procent zekerheid kunnen zeggen welke van de te bespreken technologieën gebruikt zullen worden voor het merkteken. Dit is geschreven met het oog op de stand van de techniek op dit moment. We gaan enige mogelijkheden na. Wat wel 100 procent zeker is dat er een dictator (het beest uit de zee ofwel de antichrist, Openbaring 13:1-10) komt en dat er een merkteken zal worden gepropageerd en ingevoerd (door het beest uit de aarde.) Openbaring 13:11-18 dat of het getal 666 of de naam van deze dictator bevat. Immers, volgens het onfeilbare Woord van God, zullen ALLE profetieën worden vervuld.

Er is in het verleden al veel geschreven en gespeculeerd over dit merkteken, maar nog nooit zo frequent als tegenwoordig en daar is dan ook alle reden toe. Constateert u zelf, dit merkteken bevat op de één of andere manier de naam van het beest (de komende werelddictator of antichrist) of het getal van zijn naam. De naam van het beest is op dit moment niet bekend, maar we zien de laatste jaren dat zijn getal (666) veelvuldig wordt gepromoot, bijvoorbeeld door middel van "onschuldige" (Disney) tekenfilms tot en met (satanische) teksten van hardrock groepen. Soms gebeurt dit promoten opvallend openlijk en een andere keer gebeurt dit op een zielig verkapte manier. En voor degenen die in de automatisering werkzaam zijn: juist hier komen we dit getal regelmatig tegen.Toeval?, natuurlijk niet.666 is het getal van satan en het is dan ook niet verwonderlijk dat we in onze tijd dit getal steeds vaker tegenkomen omdat het duidelijk is dat, mede gezien de overige tekenen van de eindtijd (terwijl ik dit artikel schrijf, 19 aug 1999 ligt de 6.8 zware aardbeving in Turkije nog vers in het geheugen, één van zwaarste van deze eeuw met tienduizenden doden en gewonden), we bijna aan het einde van de geschiedenis (zoals wij die kennen) zijn aangekomen en volgens de Bijbel neemt de demonische activiteit steeds meer toe naarmate dit einde nadert. Ook dat kunt u constateren.
Er vindt dus duidelijk een conditionering plaats om alvast aan dit getal te wennen, zodat mensen gemakkelijker in deze val zullen trappen. Mensen die hun Bijbel niet kennen en aldus een gemakkelijk prooi zullen worden omdat, zonder dit merkteken te aanvaarden, men praktisch alle geld en goederen zal kwijtraken en uiteindelijk zijn/haar leven. Dat wil zeggen dat, wanneer men dit merkteken weigert, men totaal uitgesloten zal worden van het financiële en maatschappelijke verkeer en uiteindelijk, als men in Jezus Christus gelooft, ook nog de martelaarsdood zal sterven als hij of zij wordt gevonden. Bovenstaande Bijbeltekst duidt er ook op dat de economie uiteindelijk cashloos moet worden. Immers, als men op de één of andere manier nog aan contant geld kan komen zal dit economische systeem niet kunnen werken. En ook deze cashloze maatschappij komt er duidelijk aan en hoewel speculatief, dit proces zou versneld kunnen worden door de millennium bug of y2k (jaar tweeduizend), een totale beurscrash of een combinatie van beide.

Iedereen die regelmatig inlogd op het World Wide Web(WWW) en metname op de Amerikaanse christelijke websites vindt globaal gezien twee hoofdopvattingen met betrekking tot het merkteken:
De ene opvatting is dat het merkteken geestelijk moet worden geïnterpreteerd en verreweg de meerderheid is van mening dat het om een fysiek merkteken gaat. Wij ondersteunen deze laatste opvatting van een fysiek merkteken omdat dit merkteken duidelijk wordt gekoppeld aan "het kopen en verkopen" De "aanhangers" van een geestelijk merkteken beweren dat dit merkteken op de rechterhand te maken heeft met uw "handelen"(en hoe zit het dan met linkshandigen?) en een merkteken op het voorhoofd met het "denken" van iemand. Verder beweren ze dat de mensen dit merkteken inmiddels hebben. Een gevaarlijke interpretatie die we zeker niet onderschrijven, immers als dit zo is hoeft het evangelie van Jezus Christus niet meer verkondigd te worden omdat namelijk iemand die dit merkteken heeft niet meer bekeerd kan worden. Het geestelijk merkteken zal hier dus ook niet verder worden besproken. Wat overigens wel duidelijk blijkt uit Openbaring is dat het aannemen van dit merkteken tevens een onherroepelijke geestelijke beslissing met zich meebrengt en consequentie heeft:

Openbaring 14:9-12:

9 En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt,10 die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam.11 En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt.

Blijkbaar moet men, alvorens men het merkteken ontvangt, trouw zweren aan deze toekomstige dictator (antichrist) en hem( of zijn beeld) aanbidden. Dit eerbetoon/aanbidding wordt door God niet vergeven omdat de antichrist op een bepaald tijdstip in de (nabije) toekomst de incarnatie van satan wordt en men dus feitelijk satan aanbidt. Het ontvangen van dit merkteken en/of aanbidding van deze persoon is dan ook zeer sterk af te raden. (en feitelijk is dat nog te licht uitgedrukt.)

Zoals gezegd zijn er dus twee plaatsen op het menselijk lichaam waar dit merkteken zal worden aan- of ingebracht: Op de rechterhand en vooral voor degenen die deze niet meer hebben, op het voorhoofd. Wellicht kan men ook zelf nog kiezen wat hem/haar het beste uitkomt. In bijv.de KJV(King James Version) vertaling staat dat het IN de rechterhand of voorhoofd wordt aangebracht.We moeten dus beide opties openhouden.

Op het voorhoofd of rechterhand: Het is duidelijk dat, om diverse praktische redenen dit merkteken bestendig moet zijn tegen invloeden van buitenaf zoals bijv. water, chemicaliën, transpiratie etc. Een ander punt is dat het onzichtbaar moet zijn. Het is duidelijk dat verreweg de meeste mensen geen ontsierlijk zichtbaar merkteken willen laten aanbrengen. Hierdoor valt een "conventionele" tatoeage (zoals men vroeger dacht) af. Er blijft dan in principe nog één methode over en dat is de zgn lasertatoeage; een methode om door middel van een laser letters, cijfers, figuren ed aan te brengen op de oppervlakte van de huid. Deze (onzichtbare) informatie kan dan met behulp van speciale apparatuur worden uitgelezen.

Terug naar Openbaring 13:16-18: ...dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken, de naam van het beest of het getal van zijn naam heeft...

Uit bovenstaande blijkt dat het merkteken op de één of andere manier het getal van zijn naam(en verderop in de tekst wordt vermeldt dat dit zeshonderd zes en zestig is,666) OF de naam van het beest bevat. Hier is dus duidelijk sprake van een OF/OF situatie en GEEN EN/EN situatie. Dit doet vermoeden dat het merkteken zeer wel kan bestaan uit een "simpele"LASERTATOEAGE met of enkel het getal 666 ingegraveerd of enkel de NAAM (wat dit ook is) van het beest. Dus voordat men bijv een financiële transactie wil uitvoeren zou eerst dit merkteken kunnen worden uitgelezen en indien dit merkteken aanwezig is op voorhoofd of rechterhand krijgt u het fiat om de transactie uit te voeren bijv met behulp van een smart card (credit kaart met ingebouwde chip waarin bijv financiële gegevens staan opgeslagen). U zou dit kunnen opvatten als een soort van GEMEENSCHAPPELIJK UNIVERSEEL WACHTWOORD alvorens men toegang krijgt tot de computerinfrastructuur voor de verdere afhandeling van uw transactie. Heef u dit merkteken niet dan wordt uw beoogde transactie geannuleerd. Om dit systeem te kunnen laten functioneren moet dit merkteken natuurlijk fraudebestendig zijn, dwz dat de uitlees apparatuur voor dit merkteken zich niet om de tuin kan laten leiden. Het zou dus eventueel ook nog gecombineerd kunnen gaan worden met biometrische identificatie methoden. In genoemd geval kan het merkteken NAAST bestaande betaalmiddelen (smartcards ed) worden gebruikt in een cashloze maatschappij

Aangezien er ook al veel geschreven en gespeculeerd is over de hierna te bespreken biochip (een kleine microchip waarin diverse informatie digitaal kan worden opgeslagen en die wordt gevoed door warmteschommelingen in het menselijk lichaam)en waarvan algemeen wordt aangenomen dat DIT het merkteken van het beest gaat worden, moeten we deze lasertatoeage zeker niet uitsluiten.

Hoofdzaak is dat u in ALLE GEVALLEN alert moet zijn als iemand u om wat voor plausibele redenen dan ook iets op/in uw rechterhand of voorhoofd wilt laten aanbrengen, zeker als dit door één of andere autoriteit wordt ingevoerd!

En dan komen we vervolgens gelijk op de tweede optie:

In het het voorhoofd of rechterhand:

Wat zou er in het voorhoofd kunnen worden gebracht dat een getal of letters zou kunnen bevatten? Ik kan me geen voorwerp bedenken dat men in vroegere eeuwen tot de beschikking had dat verantwoord onderhuids kon worden ingebracht en dat ook nog zo iets als informatie kon bevatten. Zelfs tot voor een paar decennia terug was er geen apparaatje dat daarvoor in aanmerking kwam totdat de biochip werd ontwikkeld. Een biochip is een kleine microprocessor met de grootte van ongeveer een rijstkorrel en die mbv elektromagnetische golven informatie uitwisselt. Deze geraffineerde processor kan met behulp van een speciale injectiespuit onderhuids(dus IN) worden aangebracht. Deze processor is inmiddels al vele jaren in gebruik via de veterinaire kanalen en inmiddels al uitvoerig getest op bijv. vee en huisdieren. De biochip kan ook voor mensen worden gebruikt. Het heeft ondermeer een oplaadbaar miniscuul batterijtje dat wordt gevoed door warmteschommelingen in het menselijk lichaam. De chip werkt overigens met zeer kleine spanningen en stroompjes. Men heeft uitvoerig onderzocht waar deze chip het beste kon worden geïmplanteerd om genoemde batterij zo efficiënt mogelijk geladen te houden. Men kwam tot de conclusie dat er feitelijk slechts twee plaatsen hiervoor in aanmerking komen, het voorhoofd en de rechterhand. Het blijkt tevens dat de warmteschommelingen in de linkerhand niet zo effectief zijn als de warmteschommelingen in de rechterhand. Dit is één van de aanwijzingen die deze chip tot een waarschijnlijke kandidaat maken om als het merkteken te gaan fungeren. Voor meer informatie over deze bio-microchip verwijs ik u naar de andere artikelen op deze website.

Zoals gezegd bij de bespreking van de lasertatoeage zal het merkteken of het getal 666 of de naam (van het beest) bevatten. De biochip kan een 18 cijferige code bevatten. Daarvan zijn 9 cijfers gereserveerd voor bijv het sofinummer(in VS heet dit Social Security Number), 3 cijfers voor de landcode(countrycode) en nog eens 3 cijfers voor uw netnummer(areacode). En nu komt het: de eerste 3 cijfers zijn 666, om aan te geven dat u in het systeem van het beest zit. En het zou kunnen dat ipv 666 vóór de 15 cijfers de naam van het beest zou kunnen staan omdat de uiteindelijke vaststelling van uw identiteit alleen gebeurt aan de hand van deze 15 cijfers. Naast cijfers kunnen er natuurlijk ook letters digitaal worden opgeslagen, die al of niet op een display zichtbaar kunnen worden gemaakt bij uw transacties. Op deze manier kan in feite iedere wereldburger direct worden geïdentificeerd aan de hand van deze 15 cijfers.
Om nog even terug te komen op de lasertatoeage: dat de lasertatoeage naast ALLEEN 666 OF ALLEEN de naam van het beest ook nog een soortgelijke 15 cijferige codering zou bevatten is niet logisch. Immers wanneer iemand zou verhuizen naar een andere gebied zou de areacode ook moeten veranderen (vooropgesteld dat men bovengenoemde codering hanteert.), en als iemand zou emigreren zal bovendien ook de landscode en sofinummer moeten veranderen. Voor zover mij bekend wordt de lasertatoeage permanent aangebracht en kan men deze dus niet meer wijzigen. Gegevens in een chip moeten van buitenaf (de chip zelf is zeer moeilijk te verwijderen) kunnen worden gewijzigd en is het meer logischer dat het naast 666 of de naam van het beest ook nog een identificatiecode bevat. Deze identificatiecode moet echter absoluut foolproof zijn, dwz dat onbevoegden deze code niet kunnen kraken. Ik vermoed daarom dat naast deze code de chip ook nog bijvoorbeeld de DNA structuur van een persoon zal bevatten, die gekoppeld is aan genoemde identificatie code. Dit is overigens geen science fiction, deze techniek is inmiddels ook al ontwikkeld. Bovenstaande is dus voor het eerst in de geschiedenis mogelijk en kan alleen worden gerealiseerd met computers, netwerken, datacommunicatielijnen, satellieten, etc

Verder worden er inmiddels op diverse plaatsen in de wereld testprogramma's uitgevoerd met deze chip en ook sommige banken zijn geinteresseerd om het te gebruiken voor identificatie van hun klanten. In Italië bijv. zijn deze chips geliefd bij mensen die het risico lopen ontvoerd te worden. De elektromagnetische golven die deze chip uitzendt kunnen worden opgepikt door grondstations en satellieten en zo kan de lokatie van deze chip (en dus ook de persoon, als hij/zij tenminste nog in leven is) worden opgespoord. Het is ook vrij aannemelijk dat de Apostel Johannes de biochip heeft gezien als zijnde het merkteken dat zal worden geïmplementeerd door het systeem van het beest.

Welk van de twee besproken technologieën zullen worden toegepast , de lasertatoeage of de microchip, zal de tijd moeten uitwijzen. In ieder geval:

Wanneer gij dit alles ziet geschieden, heft uw hoofden omhoog, want u verlossing genaakt.(Lukas 21:28)


http://home.wanadoo.nl/henryv/index.htm

NAAR HOOFDPAGINA