PROJECT L.U.C.I.D

The Beast 666 Universal Human Control System.

Auteur: Texe Marss.


Hieronder volgt een samenvatting van Texe Marss boek: 'PROJECT L.U.C.I.D-The Beast 666 Universal Human Control System' verschenen in 1996. Voor de geciteerde bijbelteksten is gebruik gemaakt van de NBG- vertaling uit 1951. De oorspronkelijke Engelse teksten zijn uit de King James Version uit 1611 (KJV1611). (Vertaalde) tekst en afbeeldingen met toestemming overgenomen van "Power of Prophecy"

Below follows a summary (in Dutch) of Texe Marss Book: " Project L.U.C.I.D -- The Beast 666 Universal Human Control System.

Bekijk ook de videopresentatie van Texe Marss over: Project L.U.C.I.D -- het 666 universeel controlesysteem van het Beest (engelstalig) of klik op EIW_actueel voor de laatste ontwikkelingen op profetisch gebied.

PERRYSTONE ON ENDTIMES AND RFID CHIP (VIDEO) Perry Stone/Youtube, 01 aug.
PERRYSTONE ON ENDTIMES AND RFID CHIP
Recente video van Perry Stone opgenomen tijdens de 'ALCC for Campmeeting Conference' in 2009 over de eindtijd en de onderhuidse RFID chip. Let o.a op het volgende citaat: "but the administration wants this chip completed at the end of this year (2009 ) and by 2012 every American native born must have this implant for security reasons.'' (vert.: ''maar de (Amerikaanse) regering wil dat deze chip aan het eind van dit jaar (2009) gereed is en tegen 2012 moet iedere in de V.S geboren Amerikaan dit implantaat om wille van veiligheidsredenen hebben.'')


Inleiding

Het 666 universeel controle systeem van het beest is ontworpen en wordt in de Verenigde Staten en over de hele wereld ingevoerd. We wisten dat het eraan kwam. Het is er nu en spoedig zal er geen plaats meer zijn om u te verbergen. Een griezelige nachtmerrie -- een totalitaire politiestaat -- is nabij. Dat is de grondige en goed gedocumenteerde boodschap en gewichtige waarschuwing van dit boek. Denk vooral niet dat u en uw geliefden zullen kunnen ontsnappen aan dit reusachtige computersysteem dat op ons pad ligt. Als project L.U.C.I.D eenmaal volledig operationeel is zal iedere man, vrouw en kind in de afschuwelijke cyberelektronische greep van dit computersysteem vallen.

Let op het ongelooflijke belang en omvang van dit project. Project L.U.C.I.D verplicht ten eerste dat iedere volwassene en kind -- zefs pasgeboren baby's -- een "Universal Biometrics I.D. Card" (universele biometrische identiteitskaart) krijgt toegewezen. Een "smart card" met een geavanceerde te (her) programmeren computerchip waarin miljoenen bytes aan informatie van de eigenaar kan worden opgeslagen, bijv. zijn of haar foto, vingerafdruk, financiële -- en persoonlijke gegevens, irispatroon (oog), DNA, etc. Afgezien van genoemde gegevens zal de kaart natuurlijk ook nummers bevatten om de eigenaar van de kaart te kunnen identificeren. En één daarvan, geloof ik, zal uiteindelijk het nummer 666 bevatten. Dit getal 666 zal degene vertegenwoordigen die verantwoordelijk is voor de duivelse uitvinding van deze universele biometrische kaart en het computernetwerk dat ermee gekoppeld is.

L.U.C.I.D vomt één grote 'Big Brother' computerdatabase van een ongekend indringende kracht. Miljoenen burocraten in dienst van een verborgen SS en Gestapo etablissement zullen dit elektronische beest voortdurend voorzien van steeds meer en meer gegevens en op zoek gaan naar informatie om het rijk van het beest uit te breiden en ons hele leven te beïnvloeden. De dossiers opgeslagen in L.U.C.I.D kunnen direct door burocraten en vertegenwoordigers van politiestaten over de hele wereld worden opgevraagd en ingezien. De CIA, IRS, FBI, KGB, INTERPOL, de Mossad, zijn slechts een paar voorbeelden van inlichtingen/politiediensten en andere (overheids) instanties die inzage kunnen krijgen in u en mijn dossier. Bovendien zullen al uw biografische --- en persoonlijke gegevens via netwerken gekoppeld en verwerkt worden door een Gestapo-achtige centrale opslagplaats. De informatie zal binnenkomen van laserscanners in supermarkten, warenhuizen en postorderbedrijven die elk artikel dat u aanschaft zullen registreren. Daarnaast zullen gegevens over u en uw doen en laten via spionage satellieten en andere Big Brother technologieën binnenkomen. Afgezien van onze persoonlijke zaken, interesses en handelingen zullen ook materiële zaken ruime aandacht krijgen. Elk bedrijf waar producten van de band komen zullen in het bezit moeten zijn van een merk of certificaat van goedkeuring volgens het ISO 9000 programma. Een inspecteur van de overheid zal een merk of certificaat moeten toekennen aan een bedrijf en zonder een dergelijk certificaat zal een product niet kunnen worden gekocht en verkocht. Maar, zal de sceptici misschien zeggen, het Amerikaanse volk zal een dergelijk inconstitutioneel systeem nooit tolereren en toelaten. Wat een naïviteit. Zoals ik in dit boek zal aantonen wordt het systeem van het beest niet alleen aangelegd, de invoering tegen de burgers in Amerika en verder alle naties op deze aarde is onvermijdelijk. Project L.U.C.I.D zal lucifer's eindtijd-identificatie-, toezicht- en controle systeem blijken te zijn.

Gods profetische blauwdruk.

Om de lezers de onvermijdelijkheid van een dergelijk totalitair controlesysteem te laten begrijpen moeten we onze aandacht richten op Gods profetische blauwdruk voor de laatste dagen. De Verenigde Naties, de Verenigde Staten en de politieke leiders van elk land hebben geen andere keus dan exact het profetische scenario voor de laatste dagen te vervullen zoals dat in de bijbel zo duidelijk staat beschreven. Een scenario dat God op wonderbaarlijke wijze, reeds lang van te voren, aan Zijn Profeten heeft doorgegeven. Bijbelse profetieën onthullen dat de hachelijke eindtijd gekenmerkt zal worden door bedrog en verraad. Een ernstige dwaling (2 Tessalonicenzen 2:11) zal over de mensen komen zodat ze gewillig de draak (satan) en het beest (ook bekend als de antichrist) zullen aanbidden (Openbaring 13). Ze zullen ook hun hulde betuigen aan zijn Nieuwe Wereld Orde (NWO). De mensen zullen verbaast zeggen:

"Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren?" (Openbaring 13:4).

Bovendien waarschuwt de bijbel: "En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk." (Openbaring 13:7). Deze profetie geeft ons een indruk van de ongekende autoriteit en omvang van het rijk van het beest dat zich zal uitstrekken tot alle hoeken van de aarde. Hij zal heersen en regeren over elk ras en volk op deze planeet.

Nooit eerder in de menselijke geschiedenis is er zo'n fantastisch complot geweest om mannen, vrouwen en kinderen te boeien en gevangen te houden in cyberelektronische kooien. Bijbelse profetieën voorzeggen een vreemd en verbazingwekkend systeem van menselijke controle en slavernij. Is project L.U.C.I.D het afschuwelijke 666 universeel controlesysteem van het beest dat, volgens de bijbel, bestemd is om de hele wereld te verslinden en het in stukken te breken.(Daniël 7:7) ? Is project L.U.C.I.D inderdaad de vervulling van één van de adembenemendste profetieën mbt tot de antichrist, 666, zoals in het boek Openbaring staat beschreven? :

"Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig." (Openbaring 13: 18)

Door bijbelse profetieën te bestuderen ontdekken we dat, om zijn autoriteit te versterken, hij (de antichrist) alle financiële stelsels en handel in de hele wereld moet (re)organiseren. (Openbaring 18) Bovendien zullen alle aan- en verkopen minitieus gecontroleerd worden. "Niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft."(Openbaring 13:17). En bedenk dat dit niet uit de mond komt van iemand met wilde samenzweringstheorieën zoals de gecontroleerde media dat geneigd is te noemen. Nee, deze onthullende profetie komt van God zelf.Hij zegt dat het zal gebeuren en het zal dan ook gebeuren.

In meer dan 20 jaar bij de Amerikaanse luchtmacht heb ik fantastische technologische vorderingen gezien. Ik herinner me dat ik iedere dag langs de enorme gebouwen van de luchtmachtbasis in Lackland reed waar jonge mensen werden getraind met de modernste cryptologische apparatuur en technieken.Mijn gedachten gaan terug naar het zwaar beveiligde en met beton versterkte gebouw in Italië waar ik gedurende vele maanden heb gewerkt. Binnenin dat gebouw gonsden en zoemden kamervullende computers die rechtstreeks uit één of andere futuristische film leken te komen en die belangrijke gebeurtenissen in de wereld in de gaten hielden. In Duitsland gelegerd gaf ik leiding aan honderden specialisten die zich in Europa en het Midden-Oosten bezighielden met cryptografische communicatie over beveiligde datacommunicatie lijnen. Nadat ik de luchtmacht had verlaten richtte ik mijn eigen high-tech adviesbedrijf, Tech Trends, op. Gedurende mijn werkzaamheden hier kwam ik, naast Amerika's meest inventieve high-tech breinen, in aanraking met onderzoekslaboratoria en bedrijven waar schokkende en afschuwelijke high tech systemen werden ontworpen. Dezelfde duistere systemen heb ik gestadig op de publieke markt zien komen, vaak gepresenteerd als zijnde iets positiefs en heilzaams voor de menselijke vooruitgang en voorspoed. Dat is waarom L.U.C.I.D, het geavanceerde en wereldomvattende computercontrolesysteem, voor mij niet als een verassing kwam. De bijbel sprak over zijn verschijning in de laatste dagen. Maar in tegenstelling tot de burocraten en promoters van dit systeem ben ik vol afschuw met de gedachte dat de bevolking een sinistere periode binnen zal gaan van ongekende terreur en slavernij zoals nog nooit eerder in de geschiedenis is vertoond. Erger nog, de overgrote meerderheid is totaal onvoorbereid op wat er gaat komen.

Het L.U.C.I.D computersysteem, zo zegt men, zal veel, zo niet alle problemen oplossen waarover we de media zo vaak horen spreken. Een belangrijk onderdeel van L.U.C.I.D is L.U.C.I.D-net, een wereldomvattend systeem van aan elkaar gekoppelde databases. De sponsoren beweren dat het een door God gezonden geschenk zal zijn voor handhavers van de wet wereldwijd, vooral voor het bestrijden van (internationaal) terrorisme. Vreemd echter dat L.U.C.I.D-net, computerregistratie, voortdurend elektronisch toezicht en een universele biometrische I.D. kaart vereist voor ieder kind dat op deze planeet wordt geboren! Waarom moeten baby's en kinderen worden opgespoord en in de gaten worden gehouden? Is er een geval bekend in de annalen van de criminele archieven waar een baby in een wieg een (terroristische) misdaad heeft gepleegd?

Ken de waarheid -- en bereidt u voor!

Het is tegenwoordig verre van populair, zoals ik hier heb gedaan, een boodschap van onheil over te brengen. Overal zijn er mensen die gevangen zitten in ontkenning. Ze vrezen de verschrikkelijke waarheid; daarom vermijden ze het en bannen het uit hun geest en onderbewustzijn. Zou het echter niet beter zijn om de waarheid onder ogen te zien en je erop voor te bereiden?

Hoofdstuk 1- Project L.U.C.I.D - het 666 universeel controle systeem van het beest.

Verbazingwekkende en onmiskenbare bewijzen tonen aan dat er een nieuw en ongelooflijk 666 universeel controle systeem van het beest bestaat. L.U.C.I.D, zoals het officiëel wordt genoemd, is een grotesk systeem van universele slavernij dat, terwijl u dit leest, door federale en internationale politieapparaten en geheime diensten (verder) wordt ingevoerd. Dit 666 systeem van het beest verplicht dat iedere man, vrouw en kind op aarde een high tech "smart I.D. card", een "universele biometrische kaart" genoemd, krijgt toegewezen.
Deze gecomputeriseerde identiteitskaart, uiteindelijk gevolgd door een geïmplanteerde biochip, stelt de NWO (Nieuwe Wereld Orde) -Gestapo in staat om de gangen van iedere man, vrouw en kind op deze planeet na te trekken.Onze activiteiten zullen 24 uur per dag en 7 dagen per week door o.a de NSA, FBI, IRS, CIA, BAT en vele andere drieletterige politiediensten en overheidsinstanties worden gadegeslagen. Daarnaast zullen internationale politiebureau's en inlichtingendiensten zoals de KGB, de Mossad en MI6 verbonden worden met dit systeem. LUCID_SYSTEM -- Een Universeel Informatie -- en Identificatiesysteem De gecomputeriseerde universele biometrische kaart garandeert dat ieder mens gecontroleerd en in de gaten zal worden gehouden. In de chip van deze kaart zullen o.a de DNA structuur en vingerafdruk van de eigenaar worden opgeslagen. Tevens zullen er bij de wereldwijde uitgifte van deze I.D. kaarten in centra's over de hele wereld fotocamera's worden opgesteld die een foto zullen nemen van de eigenaar van de kaart en deze ter plaatse digitaal in de chip opslaan. Baby's die geboren worden zullen automatisch in dit systeem worden ingevoerd. Dergelijke internationale, gecomputeriseerde en geraffineerde centra's zijn inmiddels opgezet ter voorbereiding van het uitgeven van dergelijke I.D. controle kaarten. ( EIW: In dergelijke internationale centra's zal vermoedelijk uiteindelijk ook het merkteken van het beest worden uitgegeven.) De meest geavanceerde supercomputers in de wereld worden voor dit doel ingezet. Alle verzamelde informatie over mensen plus toekomstige gegevens in hun universele biometrische kaart zal worden ingevoerd in een gigantisch netwerk, het "Universal Computerized Identification Clearinghouse Resource Center", dat het sinistere hart vormt van L.U.C.I.D ofwel; het 666 universeel controle systeem van het beest. L.U.C.I.D is, volgens een betrouwbare bron, een interactief en direct opsporingssysteem voor alle levende wezens op aarde. Het is zo ontworpen dat niemand uit de klauwen van dit systeem zal kunnen ontkomen. Niemand!

Het valt te verwachten dat overheidswoordvoerders ingelicht zullen worden hoe ze lastige en slimme vragen van de pers en bevolking kunnen beantwoorden (lees: omzeilen) mbt dit project, zodat de afschuwelijk waarheid niet eerder aan het licht zal komen dan wanneer het te laat is. Bezorgde burgers zullen worden gerustgesteld door te zeggen dat het systeem is ontworpen om hen te beschermen tegen barbaarse terroristische aanslagen zoals de aanslagen op het World Trade Center in New York en in Oklahoma City. Het publiek wordt dus voorgeschoteld dat project L.U.C.I.D voor uw eigen bestwil is en iedereen die iets anders beweerd is, óf anti-overheid óf een gevaarlijke samenzweringsgek. Ik geloof dat dit systeem door de meest intieme kringen van de IIluminaten zal worden gedirigeerd en ingevoerd. Project L.U.C.I.D is satans duivelse systeem van totale en absolute controle in de eindtijd. Iedere regering op aarde zal samenwerken met het systeem van de Nieuwe Wereld Orde (NWO) om de burgers te onderdrukken. God heeft ons gewaarschuwd dat er zo'n moment in de geschiedenis zou komen. Het beest zal proberen om de "heilige" moeder aarde te zuiveren van christenen, patriotten en nationalisten. Project L.U.C.I.D zal Daniël's 7:25 in vervulling brengen: " Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogsten te gronde richten; hij zal erop uit zijn tijden en wet te veranderen,en zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd en tijden en een halve tijd."

Genoemde kardinale ontwikkelingen luiden de verschijning van het beest in waarvan de bijbel zegt dat het verschrikkelijk en angstaanjagend zal zijn. Waarom publiceer ik deze alarmerende maar ware feiten over Project L.U.C.I.D ? Het is onze plicht om mensen te waarschuwen die nog in ongeloof verkeren dat de tijd nabij is. Sommigen zullen het wijselijk ter harte nemen en toevlucht nemen tot Jezus Christus. Alleen Hij kan u hulp en bescherming bieden. Anderen echter zullen het bespotten en weghonen, ons uitmaken voor fanatici, en doorgaan met hun goddeloze en wereldse levenstijl. Maar, ook dit was door God voorzegd in Zijn Woord.- "Velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren, maar de goddelozen zullen goddeloos handelen; en geen der goddelozen zal het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan." (Daniël 12:10) De 'insider' informatie die wij verkregen hebben is schokkend en van vitaal belang. Dus laten we beginnen met het ontrafelen van deze onthutsende geheimen waarvan onze elitaire bestuurders niet willen dat u ze aan de weet komt.

Wie is er verantwoordelijk voor Project L.U.C.I.D ?

Het project om de mensen wereldwijd te controleren dmv universele computeridentificatie en opsporingssystemen ontstond aanvankelijk in de breinen van NWO planners op het hoogste niveau bij de supergeheime National Security Agency (NSA). De NSA is een bureau waar duizenden overheidsbeambten, functionarissen op het gebied van inlichtingendiensten, militair personeel en technische specialisten werkzaam zijn op een wereldwijde schaal. Haar zwaar beveiligde hoofdkwartier, gevestigd in Fort Meade, Maryland, is het op één na grootste gebouwencomplex in de Verenigde Staten, en wordt slechts overtroffen door het Pentagon. De missie van de NSA is oa. het plannen van oorlogen, onderzoek op het gebied van de nationale veiligheid en het beheer van spionagenetwerken en inlichtingendiensten.De CIA, de "State Department" en zelfs het Witte Huis krijgen rechtstreeks bevelen van de top van de NSA. Tevens moet op internationaal niveau iedere belangrijke inlichtingendienst en elk bureau dat zich met wetshandhaving bezighoudt ten alle tijden hun activiteiten rapporteren aan de NSA.
De cryptografische machines en computers binnen de NSA draaien 24 uur per dag door. Het gigantische computernetwerk decoderen en analyseren de data en rapporten afkomstig van internationale banken, geheime Genootschappen, de 32 directoraten van de Verenigde Naties, het Vaticaan en verschillende bureau's van 170 landen wereldwijd. Maar de voornaamste taak van de NSA is echter de ontwikkeling en supervisie over de aanleg van het 666 universeel controle systeem van het beest.Het brein achter L.U.C.I.DOnder supervisie van de Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) en met een budget van vele miljarden dollars kon de NSA een wereldomvattend systeem van computers, satellieten, telecommunicatie apparatuur ed. opzetten. Tevens hebben ze de afgelopen 25 jaar voor 250 miljard dollar aan systemen aangeschaft en geïnstalleerd om mensen te kunnen controleren. Bovendien zijn dit dergelijke duivelse en geraffineerde systemen dat alleen satan ze oorspronkelijk bedacht kon hebben. Er is geen twijfel mogelijk, het echte hoofd van de NSA is geen mens maar moet lucifer zelf zijn. Hoewel de ontwerpers van L.U.C.I.D, Dr. Anthony Halaris en Dr. Jean-Paul Creusat dit tegenspreken, geloof ik dat L.U.C.I.D staat voor: "Lucifer's Universal Criminal Identification System" of kortweg: Lucifer's I.D. system. En wie zullen er uiteindelijk als de criminelen worden bestempeld? Juist, de christenen en verder iedereen die zich niet wil conformeren aan de Nieuwe Wereld Orde. Waar het bij project L.U.C.I.D om draait is het in de gaten houden en natrekken van iedereen. Alle federale bureau's worden in het L.U.C.I.D net geïntegreerd. Dit allemaal ter voorbereiding van de wereldwijde ijzeren greep van de geprofeteerde antichrist.

Hoofdstuk 2 -Geen plaats meer om u te verbergen

Onder project L.U.C.I.D is het wereldomvattende computernetwerk zo listig ontworpen dat niemand aan haar alziende en alwetende kunstmatige intelligentie zal kunnen ontsnappen. Natuurlijk zullen er talloze mensen zijn die het systeem zullen proberen te kraken en te saboteren, maar het is zo geconstrueerd met talloze beveiligingen, gelaagde structuren en ingewikkelde cryptografische coderingen dat het systeem onmogelijk te kraken, te saboteren en te omzeilen is.Er zal geen plaats meer zijn om u te verbergen.De ontwerpers van L.U.C.I.D, Dr.Jean-Paul Creusat en Professor Anthony Halaris, hebben een overzicht gegeven van het systeem in twee hoofdartikelen in het tijdschrift Narc Officer. Narc Officer is het officiële tijdschrift van de "International Narcotic Enforcement Officers Association. Laten we aan de hand van deze artikelen bekijken hoe het systeem in elkaar zit.

Om te beginnen staat er een copyright op de naam L.U.C.I.D, dwz dat geen enkel bedrijf deze naam mag gebruiken voor bijv. een ander systeem, product of eigen bedrijfsnaam.L.U.C.I.D,zo vertelt men ons, is bedoeld als een "Universeel Identificatie Systeem" De streefdatum waarbij dit systeem operationeel moet zijn is rond het jaar tweeduizend. Informatie en data zal samenvloeien in het L.U.C.I.D computersysteem vanuit "alle bronnen", dwz, elke overheidsinstantie, elk bureau, elke bank en financiële instelling, elk bedrijf, elke militaire afdeling, universiteit enz. enz. Dit zal het centrale punt worden, het commandocentrum en wereldomvattende brein om elk individu op aarde in de gaten te houden en te controleren. Tevens zal L.U.C.I.D berichten in welke taal en afkomstig uit welk land ter wereld dan ook, verzamelen, vertalen en verwerken. Het wordt de uniforme registratie voor de universele biometrische kaart die wereldwijd zal worden uitgegeven. Ook zal de hele informatie supersnelweg verbonden worden met het L.U.C.I.D systeem. Wie twijfelt er nog aan dat L.U.C.I.D het 666 universeel controle systeem van het beest zal worden? Één en ander wordt door Creusat en Halaris bevestigd dat het L.U.C.I.D-net's werelds "Universal Computerized Identification Clearinghouse Resource Center" zal worden. Tevens beweren de beide heren dat L.U.C.I.D een veilig, interactief, direct en universeel informatiesysteem is. Veilig omdat de onvoorstelbare hoeveelheden opgeslagen data in dit systeem alleen toegankelijk worden voor degenen die door "Big Brother" gemachtigd zijn. Interactief betekent dat Gestapo-eenheden rond de aardbol via speciale codes toegang kunnen krijgen tot het systeem om individuen te controleren en op te sporen. Direct wil zeggen dat de data onmiddelijk kan worden opgevraagd. Het systeem wordt door Creusat en Halaris beschreven als zijnde een 24 uur service, zeven dagen per week. Het wereldomvattende karakter van L.U.C.I.D wordt gekenmerkt door de verklaring dat het systeem informatieaanvragen kan ontvangen en verwerken vanuit zowel ontwikkelingslanden als geïndustrialiseerde landen. Gegevens afkomstig van netwerken van o.a de staat, federale- en lokale overheden zullen worden bijgewerkt in het L.U.C.I.D-systeem. Het zal alle op dit moment in gebruik zijnde smartcards vervangen. Gedetailleerde dossiers van ca 5,5 miljard mensen in zo'n 200 landen in de wereld zullen worden opgeslagen en onderhouden.

Volgens de ontwerpers van L.U.C.I.D wordt alle computertechnologie, hard- en software voorbereid om in het kader van de toekomstige universele biometrische (I.D.) kaart te passen. Het is door deze kaart dat de wereldbevolking totaal en absoluut gecontroleerd zal worden. De L.U.C.I.D kaart zal een "smartcard" worden, een I.D. kaart met de afmetingen van een creditkaart en een (her)programmeerbare chip op een plastic drager. Bij honderdduizenden scannercentra's in de Verenigde Staten en de hele aardbol kunnen de Big Brother agenten uw kaart in een terminal steken en een verbinding maken met de hoofdcomputer en nieuwe en/of aangepaste informatie downloaden naar de kaart en aldus uw kaart ter plaatse bijwerken. De computer I.D. kaart zal niet alleen meer dan 5 gigabytes aan persoonlijke gegevens kunnen bevatten, maar zal ook door een zgn multilingual transcriptor/translator kunnen worden gelezen die de taalbarrière zal overbruggen. Dit is de duistere en afschuwelijke toekomst van high tech controle. Het zal het einde van de menselijke vrijheid en waardigheid inluiden.

Biometrische identificatie zal een belangrijk onderdeel vormen van de L.U.C.I.D smartcard. Biometrie betekent het identificeren van personen aan de hand van unieke lichaamskenmerken, zoals iemands stem, irispatroon, voetafdruk, gezicht, unieke DNA patroon etc. De achterkant van de ATM's (Automatic Teller Machine) bijv. zijn al voorzien van een vingerafdruklezer waarmee het bankpersoneel wordt geïdentificeerd. Verder verschijnen er op vele plaatsen in de wereld biometrische apparaten om mensen te identificeren. Er is geen twijfel mogelijk dat biometrie in de nabije toekomst wereldwijd gestandaardiseerd zal worden.

We laten nog even de ontwerpers van L.U.C.I.D aan het woord: "Het onderzoek en ontwikkeling van het L.U.C.I.D systeem zal haar haalbaarheid en praktisch nut bewijzen... Het systeem zal gecodeerde data, afkomstig van biometrische sensoren, via de L.U.C.I.D-net Informatie Infrastructuur verzenden."

De biometrische identificatie technieken toegepast in de L.U.C.I.D kaart zullen de unieke DNA structuur van een persoon, de irisscan en voet- en vingerafdruk worden. Een andere identificatietechniek is "Face Recognition" (gezichtsherkenning). Een afbeelding van iemands gezicht wordt gedigitaliseerd opgeslagen en vergeleken met foto's in een database. Het gebruikte software platform is Microsoft Windows. Een nog geavanceerdere methode om iemand te identificeren is het scannen van de gezichten van mensen in bijv. openbare plaatsen met behulp van speciale computergestuurde videocamera's. Indien iemand gezocht wordt zal deze geavanceerde camera in samenwerking met gespecialiseerde software de gezochte persoon herkennen. In Engeland alleen al zijn ca 300.000 van dit soort "intelligente" camera's geïnstalleerd.

Satellieten houden ons in de gaten

Toen de koude oorlog ergens rond 1990 ten einde liep, althans dat werd ons verteld, dacht een naïef publiek dat het netwerk van militaire spionagesatellieten in de mottenballen ging. Per slot van rekening werden er jaarlijks miljarden dollars van ons belastinggeld besteed aan de lanceringen en onderhoud van deze spionage satellieten. Maar de Illuminaten hadden reeds grote plannen met deze satellieten. Satellietcamera's zijn zo geavanceerd dat ze een golfbal op de grond kunnen fotograferen vanuit de ruimte. Satellieten kunnen ook gegevens uitwisselen met geïmplanteerde biochips, sensoren en zenders. De universele biometrische kaart in uw zak kan ook een signaal uitzenden dat wordt opgepikt door een systeem van 24 GPS (Global Positioning Satellites) waardoor uw lokatie waar dan ook ter wereld in kaart kan worden gebracht. Natuurlijk kunt u er voor kiezen om de kaart gewoon thuis te laten, maar dan bent u niet in staat om te kopen of verkopen. U zult geen baan kunnen krijgen of gebruik kunnen maken van medische voorzieningen. Uiteindelijk zal, als de plannen van Big Brother slagen, de chip in de smartcard onderhuids gaan zodat u het altijd handig bij u heeft.

Natuurlijk was de dreiging tijdens de koude oorlog nooit de echte reden om dit netwerk van satellieten op te zetten.De werkelijke reden is het opzetten van het 666 universeel controle systeem van het Beest. Door al deze spionagesatellieten en andere "Big Brother" apparatuur is er feitelijk weinig meer van u privacy over. En alsof het bovenstaande nog niet verontrustend genoeg is worden er in de Verenigde Staten in snel tempo DNA-databanken opgezet en zijn reeds in gebruik. Identificatie van een persoon aan de hand van zijn/haar DNA patroon is mogelijk met een zeer grote nauwkeurigheid. Is het daarom toeval dat een identificatietechniek voor de biometrische kaart het DNA patroon van een individu betreft? (Opm. EIW: Opvallend dat ook hier in Nederland steeds weer die discussie oplaait mbt het al dan niet verplicht afstaan van DNA materiaal...Zijn er soms krachten aan het werk die ook hier, net als in de V.S, een DNA- databank op willen zetten voor de hele bevolking? ). Maakt dit alles geen deel uit van het grote profetische meester plan om een duivels systeem van identificatie controle systemen op te zetten zodat "niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft?" (Openbaring 13: 17) -- Update, 19 feb 01,-- In Groot Brittannië wordt inmiddels ook al geroepen om een dergelijke DNA databank voor de hele bevolking op te zetten. Update 29 mei '01 -- EU eens over databank. DNA Uitwisseling van erfelijk materiaal gaat Nederland nog niet ver genoeg. Meer op trouw.nl

Hoofdstuk 3: De nieuwe MARC-kaart -- "Ga niet van huis zonder deze kaart"

"National Citizen I.D. is proposed" (Een nationaal burgeridentiteitsbewijs wordt voorgesteld) luidde de kop van "USA Today". Zoals door het Congres is voorgesteld zouden alle Amerikaanse burgers en legale immigranten een nationale identiteitskaart moeten krijgen. De nekharen van vele vaderlandslievende Amerikanen stonden na deze aankondiging recht overeind. Het gevolg was dat de telefoonlijnen en faxen van het Congres overspoeld werden met protesten. Overdonderd door deze reacties krabbelden men terug en haastte te zeggen dat het voorstel nog even werd uitgesteld. In plaats daarvan werd er voorgesteld om een "nationale database" op te zetten. Feitelijk zou dit een "Big Brother/Big Sister" computersysteem moeten worden met essentiële gegevens over iedere burger. Maar kijk uit, de regering heeft het plan voor een nationale I.D. kaart nog niet opgegeven. Ze hebben deze nl. nodig om u en mij te kunnen controleren. Eerst een biometrische I.D. kaart voor iedereen, inclusief al uw gegevens, en om u alvast te laten wennen hoe gemakkelijk je ermee bijv. kan kopen en verkopen of solliciteren naar een baan. En vervolgens stap 2 van het "meester plan" ; het bedrogen publiek vertellen dat de smartcard onpraktisch is en vervolgens de chip injecteren in het voorhoofd of de rechterhand. Het maakt tenslotte voor wat betreft de functie van de chip niet uit of het op een plastic kaart of onderhuids in het lichaam zit. En op deze manier kunt u het nooit meer vergeten of verliezen en kan het ook niet meer gestolen worden. U zult het werkelijk nooit meer per ongeluk thuis kunnen laten.

Natuurlijk moet de regering ons eerst zien te overtuigen dat we deze nationale I.D. kaart wel echt nodig hebben. Om dit te bereiken zijn er een aantal proefprogramma's aan de gang. Één daarvan loopt, met hulp van de regering Clinton, bij de "Department of Defense" (DOD). Onze eigen soldaten worden gebruikt als psychologische proefkonijnen. Het programma heet onthullend de "MARC". Let vooral ook op de naam. De MARC -- kaartIn het Engels wordt dit op dezelfde manier uitgesproken als MARK (=MERK of MERKTEKEN). Volgens de DOD staat MARC voor: Multi-Technology Automated Reader Card. De MARC heeft een standaard barcode, een magnetische strip, digitale foto en een Integrated (I.C) computerchip. Er staan o.a iemands militaire- en medische gegevens in en kan gebruikt worden om te kopen. De nationale identiteitskaart wordt gepromoot als zijnde gemakkelijk en comfortabel. Geloof het maar niet. Het werkelijke doel van de regering is controle dmv een centrale computerdatabase en een I.D. Zowel de NAZI's als de Communisten en andere totalitaire regeringen waren en zijn geobsedeerd om haar burgers te controleren met I.D. kaarten en nationale registraties. De slachtpartijen in Ruwanda in 1995 bijv. werden efficiënter uitgevoerd doordat op de verplichte I.D kaarten de moordenaars konden zien of ze met een Tutsi of een Hutu te maken hadden bij controleposten en razzia's.

Onderzoeker op het gebied van inlichtingendiensten, C.B. Baker, gelooft dat wat er nu gepland wordt niets minder is dan het "opzetten van het 666 systeem voor het merkteken van het beest". Commentaar gevende op een bericht in de Washington Times dat, naar het plan van de regering, iedereen een smart (I.D.) card bij zich moet hebben, waarschuwt Baker: "De universele eis dat iedereen zulke "smartcards" bij zich moet hebben zal de federale overheid helpen om een Marxistisch satanische dictatuur te scheppen, en de eindtijdgebeurtenissen in werking zetten zoals dat voorspeld is in Openbaring 13: 16-18:

"16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest , want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig."


(Opm. EIW: De " King James Version"(KJV1611) heeft het over een merkteken in de hand of in het voorhoofd.)

Het is interessant dat Baker de voorspelling in het boek Openbaring noemt van een universeel identificatie systeem dat voor de hele wereld verplicht zal worden. Lucifers alziend oogTen tijde dat de Apostel Johannes dit profetisch visioen kreeg heersten de Romeinen in de Westerse beschaving. Om slaven en soldaten te identificeren kregen ze een stuk van een Mozaïek. Dit Mozaïek, of zoals het ook wel werd genoemd, "tessera" was dus een identificatiemethode. Hoe fascinerend is het dan ook dat de codenaam van de door de NSA en de Defense Intelligence Agency (DIA) voorgestelde burgeridentiteitskaart , "tessera" genoemd wordt. Het plan om de tessera kaart wereldwijd uit te geven heet "Project Mosaïc". Alsof dit nog niet onheilspellend genoeg is heet de feitelijke chip op de nationale I.D. kaart ook nog eens de "capstone" (bovenste steen). Is dit "toevallig" soms dezelfde steen, dwz de driehoekige steen met het alziend oog van lucifer erin boven een afgeplatte pyramide, die we o.a op het één dollarbiljet tegenkomen en waar ook nog eens onthullend bij staat " Novus Ordo Seclorum" ( = Nieuwe Wereld Orde) ? De capstone daalt neer op de pyramide zoals nagestreefd door de Illuminaten en de vrijmetselarij. De eeuwenlange samenzwering zal haar hoogtepunt bereiken met het L.U.C.I.D I.D -- net. De ultieme controle van ieder individu op deze aardbodem.

Tot welke andere conclusie kunnen we komen dan dat de onverzadigbare honger van de Nieuwe Wereld Orde om de grootste satanische samenzwering allertijden te volbrengen, de uitgifte van universele I.D. kaarten aan iedere wereldburger aanwakkert ?

Ook moet de nationale I.D. kaart ons "redden" van de vloedgolf aan illegale immigranten die over onze grenzen komen. De waarheid is echter dat onze senatoren en leden van het Congres het weinig kunnen schelen dat we overspoeld worden door illegale vreemdelingen. De meeste zijn voorstanders van een multiculturele samenleving. De intocht van illegale vreemdelingen wordt mede als een excuus gebruikt om de nationale I.D. kaart er door te drukken. Er is inmiddels ook een voorstel gedaan voor een zes miljard dollar kostend computer I.D. systeem om de illegale immigratie beter te kunnen controleren.

Volgens een betrouwbare bron worden de postkantoren in Amerika voorzien van baliescanners. Ik moet mezelf afvragen of deze scanners al voor de nieuwe I.D. kaarten zijn voorbereid en zullen worden gebruikt. Vermoedelijk om ervoor te zorgen dat er geen bombrieven meer zullen worden verstuurd. En om te voorkomen dat er nog meer valse rijbewijzen in omloop komen worden in Californië rijbewijzen uitgegeven met een kleurenfoto, biometrische gegevens, magnetische strip, een hologram en nog meer speciale kenmerken. Dit is duidelijk een voorbode om haar uitgifte van rijbewijzen onder te brengen in het internationale L.U.C.I.D net. Ook in de andere staten worden nieuwe systemen voor rijbewijzen opgezet en met elkaar gekoppeld. Maximale controle kan echter worden gerealiseerd door een gecentraliseerde, dwz een nationale, smart I.D. kaart. Project L.U.C.I.D gaat zelfs nog verder, namelijk het invoeren van een wereldomvattend systeem van I.D. kaarten, wereldwijd verbonden via glasvezelkabel, satellieten en computernetwerken. Eén wereld, één universele identiteitskaart en uiteindelijk één universeel merkteken (van het beest) zoals dat zo perfect door Johannes in het boek Openbaring is voorspeld.

Zoals gezegd worden de mensen van onze marine, lucht- en landmacht gedwongen om tegen hun wil een high tech I.D. kaart bij zich te dragen, onheilspellend en profetisch, "MARC" genoemd. Niet iedereen blijkt bereid hier aan mee te werken. Bijvoorbeeld Warren Sinclair van de luchtmacht is één van degenen die door de krijgsraad gestraft is. Zich bewust van het profetische karakter van deze totalitaire technologie weigerde hij om een DNA bloedmonster af te staan voor gebruik in de MARC-card. Een ander voorbeeld is een piloot van de marine, Kapitein Joel Kirk. Hij suggereert: "Er zit niet veel verschil in een merkteken dat je in de hand houdt en een merkteken dat in je hand geïmplanteerd wordt." Deze moedige mensen zijn zich duidelijk bewust van de profetieën in de bijbel. Zij trekken de grens vóór deze smartcard en brengen daarmee hun carrière en welvaart in gevaar. Ze weten dat deze MARC kaart hun onafhankelijkheid in gevaar brengt en hen uiteindelijk in slavernij zal brengen. Zij zeggen een duidelijk nee tegen de smartcard en weigeren voor Baäl en de Mammon te buigen en zijn daarmee eindtijdhelden.

Hoofdstuk 4: Biochipimplantaten: Een "kwestie van leven of dood."

"Spoedig op een dag zullen we allemaal een onderhuids geïnjecteerde biochip hebben en rekenen we onze aankopen af door onze hand boven een aangepaste scanner te houden en die automatisch het bedrag van onze bankrekening zullen afboeken."

Dit is de voorspelling van mijn goede vriend Terry Cook, één van de grootste autoriteiten op het gebied van biochipimplantaten. Hij waarschuwt al jaren voor de gevaren van dit nieuwe fantastische technologische controlemiddel. Mijn eigen pioneerswerk begon in het midden van de jaren zeventig toen ik grondig onderzoek deed in het complexe en fantastische gebied van mindcontrol door middel van in mensen geïmplanteerde apparaatjes. (opm. EIW: Voor degenen die deze technologie naar het rijk der fabelen verwijzen; volgt u bijv.deze link naar het US Patent&Trademark Office. Dit is overigens slechts één van de vele officiële patenten op het gebied van mindcontrol). Gorham International, een gerespecteerd technologisch onderzoeksbedrijf in Gorham, Maine, zegt dat een biochipindustrie van miljarden dollars zich snel ontwikkelt. Volgens deze firma zulllen de voortschrijdende ontwikkelingen op het gebied van "quantum engineering" uiteindelijk leiden tot de ultieme moleculaire computer. De biochip revolutie is inderdaad begonnen. Toen mijn boek "Mega Forces" in 1987 voor het eerst werd gepubliceerd; waarin ik schreef over geïmplanteerde biochips en die een revolutie betekende voor zowel mensen als robots, verblufte dit vele lezers. Men kon eenvoudigweg niet geloven dat de techniek al zo ver gevorderd was. Maar het was wel zo. Terwijl ik Mega Forces schreef kreeg ik lucht van supergeheime experimenten in bedrijfs- en overheidslaboratoria waarin mensen -- gewoonlijk onwetende en nietsvermoedende proefkonijnen -- computerchips en zendertjes geïmplanteerd kregen in hun hersenen en op andere plaatsen in het lichaam. Er zijn maar 2 redenen waarom de elite elke man, vrouw en kind met een biochip willen injecteren en een universeel identificatie systeem willen opzetten. Één reden is natuurlijk geld. Er ligt veel geld in het vooruitzicht voor de high tech bedrijven die overheidscontracten krijgen aangeboden om een chip in zes miljard mensen te implanteren. Maar de voornaamste reden van dit systeem is controle. Het onderzoek van de overheid op het gebied van biochips laat een angstaanjagende toekomst voor de mensheid zien als spoedig op een dag deze duivelse apparaatjes op grote schaal zullen worden ingevoerd.

Verslaggever Teresa Allen schrijft in het nieuwsartikel "Future Shocker: Biochip-Science Fiction Technology Here" het volgende: "U kunt uw portemonnee gewoon in uw zak houden bij de kassa. Nadat u boodschappen heeft gedaan en bij de kassa aankomt houdt u gewoon uw hand boven een scanner en het bedrag wordt automatisch van uw rekening afgeboekt." Of dit:

"Een krachtige "biochip" gemaakt van levende proteïnen dat, wanneer het eenmaal chirurgisch in de hersenen is ingebracht, geprogrammeerd zou kunnen worden of een onbeperkte hoeveelheid informatie te "uploaden" in de hersenen -- zonder dat u ooit een boek hoeft open te slaan."

Onmogelijk? Afkomstig uit een science fiction boek? De technologie om dergelijke fantastische zaken te verwezenlijken is er reeds of, zoals in het geval van de levende biochip, is in ontwikkeling, althans volgens Tim Willard, hoofd van de World Future Society, (Opm EIW: Hier een foto uit 1974 met o.a links president Gerald Ford. Let ook nog even op het logo onder World Future Society) een in Washington DC gevestigde organisatie die zegt 27.000 leden wereldwijd te hebben. "Maar, zegt Willard, stel zoiets als een implantaat voor in mensen en je krijgt enorme protesten. Terwijl mensen gedurende vele jaren gewend zijn geraakt aan kunstmatige lichaamsdelen is er zeker een grote aversie tegen dingen die geïmplanteerd worden. Het is het idee van "Big Brother is watching you". De mensen zouden bang zijn dat hun gedachten en gangen in de gaten zouden worden gehouden. Het zou niet uitmaken of de technologie er nu wel of niet zou zijn. De mensen zouden zich toch nog ongerust maken."

Maar Tim Willard is duidelijk niet ongerust en met hem, denk ik, de meerderheid van de Amerikanen en andere wereldbewoners. Miljoenen burgers dus, zich onbewust van de gevaren dat deze technologie kan en zal worden misbruikt. In tegenstelling tot christenen die hun bijbel kennen, hebben mensen zoals Tim Willard en andere invloedrijke leden van de pro-globalistische New Age -- georienteerde World Future Society een overdreven vertrouwen in de mogelijkheid om de regering te controleren. Hoe fascinerend is het dat de toekomstige visie van Willard bijbelse profetieën perfect zou vervullen.Openbaring 13 bijv. waarschuwt voor het merkteken van het beest dat in de rechterhand of het voorhoofd wordt gegeven in de laatste dagen en dat niemand kan kopen of verkopen, behalve degenen die het merkteken, de naam of het getal van het beest heeft. Wat Willard ziet als een positieve en heilzame realiteit voor de nabije toekomst zal feitelijk uitmonden in een griezelig tijdperk van controle, verdrukking en vervolging zoals de profeten van God dit hebben voorspeld.

Timothy McVeigh, vermeend dader van de bomaanslag in Oklahoma city beweert dat, terwijl hij in het leger diende, een computerchip geïmplanteerd heeft gekregen en dit zou kunnen verklaren waarom hij zo snel na de bomaanslag zou zijn opgespoord en gearresteerd. En volgens een woordvoerder van Buckingham Palace zou prins William ergens in zijn lichaam een chip geïmplanteerd hebben gekregen om eventuele ontvoerders te ontmoedigen.

Afgezien of Timothy Mc Veigh nu wel of niet een biochip geïmplanteerd heeft gekregen -- ik vermoed overigens van wel -- moeten we het beklemmende feit onder ogen zien dat met de invoering van project L.U.C.I.D een kleine implanteerbare en te programmeren biochipcomputer in het vooruitzicht ligt. Het onvermijdelijke staat voor de deur. Allen Woodham, hoofd van South East Christian Witness, een gemeente die zich bezig houdt met bijbelse profetieën en gevestigd is in Australië zegt dat we rekening moeten houden met de afschuwelijke realiteit die nu is opgedoken: "Terwijl u dit leest worden elektronische transponders wereldwijd ingevoerd in de veterinaire industrie. laboratoriummuis wordt ingespoten met een chipZe worden beschouwd als een verbetering en dat zijn ze ongetwijfeld ook.Maar spoedig op een dag zal een variant van dit systeem gebruikt worden op een manier die hun uitvinders waarschijnlijk niet hadden voorzien: nl door satan's wereldomvattende NWO regering." Op dit moment worden Amerikanen genummerd met een negencijferig "Social Security Number" dat door heel het land met computers kan worden nagetrokken. Spoedig zal dit systeem echter worden vervangen door een wereldwijd 18 cijferige combinatie van internationale nummers dat er voor zorgt dat de mensen internationaal kunnen worden nagetrokken. Dit zal de Illuminaten in staat stellen de door de NWO en Verenigde Naties gecontroleerde wereld een uniek I.D. nummer toe te kennen voor opsporing en controle. Dit 18 cijferige nummer zal bestaan uit drie aparte sets van elk ZES GETALLEN: 6-6-6. Toeval? Nee, niet als je in bijbelse profetieën gelooft. Het onderhuids implanteren in de rechterhand zoals voorspeld in Openbaring 13: 16-18 is nu een praktische realiteit ! Deze technologie zal ongetwijfeld leiden tot een universeel systeem van totalitaire slavernij onder een gecomputeriseerd wereldomvattend economisch netwerk van elektronische gebondenheid. Als het eenmaal universeel op zijn plaats staat zal niemand uitgesloten worden om dit merkteken te moeten aannemen zonder ter dood veroordeeld te worden. Waarlijk een " kwestie van leven of dood". Helaas missen de meeste Amerikanen en andere wereldburgers het profetische inzicht welke nodig is om te overleven. Degenen echter die het Woord van God geloven hebben een enorm voordeel boven de anderen. Degenen met onderscheidingsvermogen en die op de Bijbel vertrouwen zien het kwaad van te voren aankomen en vinden bescherming bij de Allerhoogste. Spreuken 22:3 -- De schrandere ziet het onheil en bergt zich, maar de onverstandige gaan hun gang en moeten boeten.

Hoofdstuk 5: Het Mysterieuze Merkteken van de New Age


Zal de biochipimplantaat, verbonden met het wereldwijde L.U.C.I.D controle net, de basis worden voor het mysterieuze maar diabolische merkteken van het beest ? Het lijkt mogelijk, zelfs waarschijnlijk dat dit het geval zal zijn. Maar zoals we zullen zien hebben de elite, die nu de Amerikaanse regering en de Verenigde Naties beheersen, andere technologische systemen in het vooruitzicht liggen die het merkteken van het beest - systeem kunnen opzetten. Martin Anderson, voormalig assistent van President Reagan en nu werkzaam bij het "Hoover Research Institute" aan de universiteit van Stanford in Palo Alto, Californië, is één van degenen die het voortouw hebben genomen om het publiek te waarschuwen voor het verlies van hun privacy en veiligheid ten gevolge van zulke hightech middelen als smart I.D. kaarten en biochipimplantaten. In een artikel gepubliceerd in de "San Jose Mercury News" zei Anderson: "tenzij dit voorstel om een nationale I.D.- kaart aan alle Amerikanen op te dringen niet snel een halt wordt toegeroepen zullen we het in Amerika meemaken dat er een eind komt aan de privacy. Wij zullen allemaal gelabeld worden net zoals zovele vissen." Anderson uit verder zijn waarschuwingen in de Washington Post dat de Amerikanen de rooskleurige voorspellingen door burocraten en politici, dat biochipimplantaten het leven aangenamer zullen maken, niet moeten geloven. In onheilspellende bewoordingen zei hij dat juist het tegenovergestelde zal gebeuren: " Deze kleine microchip-transponder is een soort technologische tatoeage en veel effectiever dan de nummers die de Nazi's onuitwisbaar aanbrachten op de armen van concentratiekampslachtoffers..."

Clintons Health Care CardEen gecomputeriseerde I.D. kaart werd reeds in de tachtiger jaren voorgesteld onder de regering Reagan. Maar Reagan, hij geloofde ook in bijbelse profetieën, heeft het gedurende zijn termijn in de ijskast gestopt. Maar in 1993 onder de regering Clinton werd een campagne begonnen om de Amerikanen rijp te maken voor een high tech - kaart en biochipimplantaten. Een adviseur van Clinton, Dr. Mary Jane England, onderschreef tijdens een door computergigant IBM gesponserde conferentie in Palm Springs, Californië,niet alleen een voorgestelde verplichte nationale I.D.kaart maar ging ook nog een schokkende stap verder:" De smartcard is een schitterend idee,maar het zou nog beter zijn om een chip achter het oor te implanteren zodat uw medische gegevens altijd beschikbaar zouden zijn, ook al bent u buiten bewustzijn." Gedurende de hele geschiedenis hebben alle tyrannen, van welke politieke geaardheid dan ook, de kracht en potentie van de smartcard moeten missen. Ze hadden slechts beperkte technologische hulpmiddelen tot hun beschikking. Nu, terwijl we de 21ste eeuw naderen heeft de wetenschap zoiets als L.U.C.I.D net ontworpen, de biochipimplantaat voortgebracht en belooft ons spoedig andere geavanceerde controlesystemen te geven. Het project van de National Security Agency: L.U.C.I.D met al zijn technologische wonderen is de droom van een toekomstige dictator- en een nachtmerrie voor christenen en patriotten. De wereld wordt op dit moment klaargemaakt voor de verschijning van de door de bijbel geprofeteerde antichrist. De duistere dag van zijn opkomst en greep naar de macht zal niet lang meer op zich laten wachten.

De antichrist zal een éénwereldregering leiden. Misschien één van de beklemmendste en schrikbarendste passages in de bijbel is Openbaring 13 waarin de opkomst van het bloeddorstige beest, de antichrist wiens getal 666 is, staat beschreven. De bijbel onthult dat deze valse "Christus" godslasterlijke woorden zal spreken tegen God en dat hij "oorlog zal voeren tegen de heiligen en hen zal overwinnen." De bijbel profeteert: "En allen,die op de aarde wonen,zullen het (beest) aanbidden,ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld." (Openbaring 13:8). Ik ben ervan overtuigd dat we op de drempel staan om dit beest uit Openbaring te zien opkomen. We weten dat zodra hij de leiding krijgt over de éénwereldregering hij degenen die niet voor satan willen buigen zal gaan vervolgen. De bijbel zegt ook dat de antichrist en zijn valse profeet, de religieuze wereldleider, een beeld van het beest zal oprichten in alle kerken, synagogen, en tempels over heel de wereld. Ieder persoon zal dan gedwongen worden om het beeld van het beest te aanbidden...of ze zullen worden gedood. (Openbaring 13:15) Zoals gezegd zal ook het merkteken van het beest worden ingevoerd.(Openbaring 13:16-18) In mijn nummer 1 bestseller "Mystery Mark of the New Age" heb ik het ongelooflijke en niet te bevatten verborgen plan onthult van de Illuminaten en haar occulte leiders om iedereen dit duistere en weerzinwekkende merkteken te geven. Openbaring 13 zal uitkomen. In dit boek citeer ik vele prominente leiders van de New Age en leg hun drang naar wereldoverheersing bloot. Het beest zal de wereld zelfs niet hoeven te dwingen om dit merkteken te laten aannemen. Als het duistere plan van de New Age gaat slagen zal men er zelfs van gaan houden dat dit merkteken in de rechterhand of het voorhoofd zal worden gegeven. Ze zullen er wanhopig naar verlangen en zich rijendik opstellen bij de kerken die in New Age centra's zullen zijn omgevormd, alleen voor de glorieuze gelegenheid om dit merkteken te mogen ontvangen. Ja, ik weet dat het allemaal bizar klinkt. Per slot van rekening, wie zou er bij zijn gezonde verstand bewust het merkteken aannemen en zichzelf naar de eeuwige verdoemenis en vernietiging helpen ? Openbaring 14:9-11

"9 En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10 die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam. 11 En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt."

Toch is de meerderheid onwetend van hun lot en zullen het merkteken aannemen. Bijbelse profetieën zullen waar blijken te zijn.We worden geconditioneerd door New Age propaganda en mindcontrol. Satanische symbolen, zoals de onheilige driehoek en het pentagram overspoelen onze televisieschermen; ze staan in kranten en tijdschriften en op de hoezen van rockalbums. Ook in advertenties en commercials worden we met of zonder opzet geconditioneerd voor het merkteken. In "Colorado Christian News" heeft redactrice Joan Chiarello Bruso o.m het volgende geschreven in het artikel "Big Brother is here": " Terwijl ik afgelopen maand in Arizona verbleef heeft mijn schoonzoon Andrew een zeer interessante commercial gezien. Net voordat dit artikel werd gedrukt werd dezelfde commercial ook in Colorado uitgezonden. Er staat een vrouw in een lege witte kamer. Terwijl nummers langs haar hoofd suizen hoor je dat ze worden voorgelezen: social security, checking account, credit kaarten, rijbewijzen, ziekenfonds, telefoon, fax etc. Dan vraagt een stem, " Hoe kun je ze allemaal onthouden?" Dan wordt er verklaard, "Mastercard werkt aan de oplossing. De één-vinger pin"De camera zoomt in op de rug van de rechterhand van de vrouw; ze draait het om en je ziet een close-up van haar wijsvinger met een patroon van stippen. De "voice over" zegt, "Uw persoonlijk merkteken." Het kondigt vervolgens trots aan, Mastercard zal u dit in de toekomst gaan aanbieden." Geweldig, wat een marketing strategie. Een nieuw merkteken die het probleem voor het onthouden van al die nummers zal oplossen. Verloren of gestolen kaarten zullen tot het verleden gaan behoren. Andrew zei dat hij zo'n beetje van zijn stoel viel toen hij deze commercial voor een merkteken zag. Hij had niet verwacht dat een commercial voor een persoonlijk merkteken tijdens tv piek uren zou worden uitgezonden.

Zoals ik in mijn boek "Mystery Mark of the New Age" uiteengezet heb zijn de occulte leiders zelfs al begonnen met de grote massa's te vertellen dat 666 een "heilig nummer" is. Ze moedigen ons aan om een beeld van een valse god of godin in onze geest te creëren en dat beeld te aanbidden. Erger nog, ze spreken geestdriftig over de komende grote inwijding van heel de mensheid in de mysterieuze religie van de New Age. Het hoogtepunt van deze inwijding, zo zeggen ze, is het aannemen van een merkteken. Nadat men het merkteken ontvangen heeft zult u als God zijn volgens deze valse leraren. Ik kan niet beschrijven hoe mijn hart me in de schoenen zonk toen ik, met Gods hulp, dit onvoorstelbare en verschrikkelijke plan begon te ontrafelen. Het feit dat de technologie het nu mogelijk maakt om mensen ultiem te controleren zoals in Openbaring staat beschreven geeft duidelijk aan dat de antichrist bijna aan zet is. De vernedering en de gang van de Joden naar de concentratiekampen en de uiteindelijke vernietiging begonnen met registraties. De geschiedenis zal zich vele malen erger gaan herhalen. De grootste en laatste holocaust komt eraan. De dagen van wereldoverheersing door de antichrist staan voor de deur. (Openbaring 6:2) "En ik zag, en zie, een wit paard, en die erop zat , had een boog en hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen." Deze tekst in het zesde boek van Openbaring staat vol met belangrijke profetische zaken. Hier zien we de vier gevreesde ruiters van de Apocalypse. Eerst de man op het witte paard, snel gevolgd door de ruiters op het rode, zwarte en vale paard. Deze brengen wrede oorlogen, hongersnood, ziektes, dood, milieu- en andere grote rampen. Dit is het beeld van de wereldwijde terreur en bloedvergieting die zal gebeuren vlak vóór de glorieuze terugkeer van Jezus Christus. Merk op dat de eerste ruiter op een wit paard komt. Dit duidt erop dat hij wereldwijd bewonderd zal worden als een vredesstichter. Een verlosser die de mensheid komt redden van de crisis en onoplosbare problemen waar we voor staan. We zien verder dat deze ruiter een boog heeft. Hij heeft de militaire middelen om oorlog te voeren en de vrede af te dwingen. We zien ook dat hij een kroon krijgt. Dit duidt op grote politieke macht die nodig is voor de wereldoverheersing. De ruiter van het witte paard komt straks op het wereldtoneel en neemt zijn plaats in als de meest kwaadaardige man in de annalen van de menselijke geschiedenis. De wereld en haar bewoners zijn gehersenspoeld, afgestompt en geconditioneerd. Ze zijn er klaar voor en de tijd is rijp.

De Verenigde Naties (VN) is het middelpunt en toneel geworden van de dramatische gebeurtenissen die zich nu voltrekken. Haar Secretaris-Generaal, de Egyptische Boutros Boutros-Ghali, heeft gevraagd dat de VN haar eigen Wereldleger krijgt. Wereldomvattende vrede, zegt Boutros-Ghali, kan alleen komen uit de loop van een geweer en door middel van imposante raketten. Er gaan verzoeken vanuit de hele wereld dat de Verenigde Naties haar legermacht en vuurkracht moet gebruiken om oproer, rebellie en schendingen van mensenrechten de kop in te drukken. Irak moet worden getemd, de etnische zuiveringen in Bosnië moeten worden gestopt en hetzelfde geldt voor de rassenverdeeldheid in Zuid Africa. Sommigen hebben zelfs voorgesteld om de blauwe baretten in te zetten in Los Angeles , Chigaco en andere Amerikaanse steden in het geval van rassen- en andere conflicten. De claim is dat lokale handhavers van de wet niet kunnen worden vertrouwd. De roep om de VN haar eigen permanente wereldleger te geven neemt epidemische vormen aan. Eerst kondigde Boutros Ghali publiekelijk het plan aan voor een VN macht in "Foreign Affairs", het propagandistische tijdschrift van de "Council on Foreign Relations".Toen haakte George Bush in om troepen in te zetten in Somalië onder VN toezicht. Niemand anders dan voormalig president Ronald Reagan werd door het geheime broederschap van de Illuminaten bevolen om propagandaspeeches te houden ten gunste van een VN wereldleger. Als dit geheime broederschap niet wordt gestopt zal spoedig op een dag de VN en haar gewapende legermacht greep krijgen op deze hele planeet. Het eens zo trotse Amerikaanse leger, de marine, luchtmacht en kustwacht zullen niet meer dan kleine afdelingen worden van dit netwerk van deze nieuwe wereldomvattende vredesmacht. De leiders van het geheime broederschap en hun machtige arsenaal zullen het volledige commando overnemen en de Amerikaanse grondwet zal zo dood zijn als een pier. Ongelooflijk voor te stellen zegt u? Gewoon nog even de loop der zaken afwachten. Er zal een wereldregering en leger komen. Dat weet ik omdat God's profetische Woord het zegt. ( Bijvoorbeeld, Openbaring 13 en 17). De problemen in de wereld zijn onoverkomelijk en alleen een wereldregering en zelfs een nieuwe eenheidsreligie kan volstaan, althans volgens de "experts". Aldus werd in 1992 door Michael Gorbatsjov de instelling van een wereldregering voorgesteld. Andere wereldleiders hebben dit idee snel overgenomen. Tijdens een "State of the World Forum" in 1996 werden soortgelijke kreten gehoord. Ook van belang is dat Bill Gates, oprichter van Microsoft, één van degene was die deze bijeenkomst bijwoonde en wiens softwarebedrijf het internet gedeelte van L.U.C.I.D verzorgd.

Een geweldige leider is nodig: de antichrist.

Vanzelfsprekend heeft deze machtige wereldregering een leider nodig; iemand die bij uitstek geschikt is om een wereldleger, een planetair belastingstelsel, een internationale milieupolitie e.d aan te voeren. Geloof me dat de elite in de hoogste echelons de juiste man in gedachte hebben voor deze functie als wereldführer. Is het niet daarom dat de Council of Foreign Relations (CFR) een vreemd doch onthullend logo hebben aangenomen van een ruiter op een imponerend wit paard. Hij steekt agressief zijn rechterhand uit in een opstandige uiting van overwinning en triomf. Maar kijk naar het mysterieuze handgebaar. Symboliseren de vingers van deze man het occulte teken van de gehoornde duivel (el diablo) of is dit slechts optische illusie? Een kwart eeuw geleden zei de toen Secretaris-Generaal van de NAVO, Henri Spaak, het volgende: "We zijn de oppervlakkige oplossingen van onze problemen meer dan zat. Geef ons een man -- of hij nu god is of de duivel -- we zullen hem volgen" Nu we aan de vooravond staan van de 21 eeuw komt de wens van Henri Spaak uit. De ruiter staat op het punt om zijn witte paard te bestijgen. Hij zal een paraat en versterkt wereldleger aan gaan voeren en zal de leiding krijgen over de V.N. De éénwereldregering waar de Illuminaten van gedroomd en naar toegewerkt hebben is nu in zicht. Het grootse plan van de vrijmetselarij en de Bilderbergersgroep wordt bekroond met succes. Maar luister naar de woorden die zo lang geleden tot de Apostel Johannes kwamen op het eiland Patmos : "Kom! En ik zag, en zie, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was [de] dood, en het dodenrijk volgde achter hem."(Openbaring 6)

De enige manier om te ontsnappen.

Wie kunnen er aan het merkteken van het New Age beest ontsnappen? Het antwoord staat in de bijbel: Alleen degenen die hun zielen door de Heilige Geest van de levende God hebben laten verzegelen. God wil dat niemand verlore gaat maar dat allen tot bekering komen. Hij heeft ons zo lief gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon naar de aarde gezonden heeft en voor onze zonden gestorven is. Maar iedereen die Zijn liefde verwerpt en rebbeleert tegen Zijn Woord zullen niet aan het beest en zijn merkteken ontsnappen. Het is waarlijk kort dag.

Jezus woorden klinken na al die eeuwen nog steeds als volgt: " Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u , wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven." (Johannes 5:24)


Hoofdstuk 6: ISO 9000: Het programma om alle Mammon op aarde te merken met het bovennatuurlijke getal van het beest.

"Niemand kan twee heren dienen.", zei Jezus Christus. "Gij kunt niet God en Mammon dienen" (Matteüs 6:24) Hier wordt verklaard dat de hogere dingen van de Geest zijn en wereldse zaken ("Mammon") van de tegenstander (satan). God is soeverein en heeft de satan overwonnen. Het is Zijn wil om de tegenstander voor een korte periode in de geschiedenis zijn werk te laten doen. Aldus zegt de bijbel ons dat tot Jezus wederkomst satan "god van deze wereld is". Hij is tijdelijk meester van deze aarde en bezit alle aardse goederen ( Mammon ) via zijn menselijke agenten. Hoe passend is het dan ook dat de elite met een ongelooflijk nieuw systeem zijn gekomen om minitieus alle Mammon op aarde nauwkeurig te controleren. Dit systeem, de ISO 9000 certificatie genoemd, omvat iedere fabrikant op deze aarde. Ik geloof dat het ISO 9000 programma voor een groot deel het bezit en goederen van de mensheid door Big Brother's L.U.C.I.D net zal gaan helpen controleren.

ISO 9000 wordt de universele standaard.

Feitelijk ieder bedrijf in elke tak van de industrie praat over het verplichte ISO 9000 programma. Spoedig, rond het jaar 2000, wordt verwacht dat niemand op aarde -- of het nu een bedrijf of een persoon betreft -- producten zal kunnen maken en verkopen zonder de ISO 9000 goedkeuring en certificatie. In "American Papermaker" een tijdschrift voor de industrie, schrijft Jackie Cox: " ISO 9000 is de minimale standaard geworden om zaken te doen op de wereldwijde markt van de negentiger jaren en daarna." Sue Jackson, adviseuse bij Dupont voegt hieraan toe: " ISO 9000 is het kwaliteitscertificaat dat bedrijven, of het nu fabrieken of leveranciers betreft, nodig zullen hebben als ze zaken willen doen in een verenigd Europa, de Verenigde Staten en wereldwijd." Inmiddels hebben meer dan 100 landen zelf de ISO 9000 norm overgenomen voor hun eigen kwaliteiteitscontrolesystemen. De ISO 9000 certificatie begon in Europa als het resultaat van een besluit van de Bilderbergers, een geheime groep van 125 van de rijkste en meest machtigste industriëlen en bankiers ter wereld. Het was aanvankelijk "vrijwillig", maar de huidige plannen zijn dat tegen het einde van 1999 het verplicht zal worden. ISO 9000 zal snel de enige vereiste worden om wereldwijd zaken te doen. De superrijken zijn vast van zins om iedere ondernemer en fabrikant -- groot en klein -- uit te sluiten van zaken doen als ze niet met het plan meedoen om iedereen die goederen produceert zich te laten registreren.

Computer internet registratie vereist.

Een directeur van de DOD en een goed ingelichte vriend vertelde mij privé dat, "door middel van EDI/EC (Electronic Commerce) / Internet de federale overheid verklaard heeft dat alle zakelijke transacties rond het jaar tweeduizend elektronisch gedaan moeten worden over het internet " Bovendien voegde mijn vriend er aan toe dat,"de federale overheid spoedig zal eisen dat alle leveranciers geregistreerd moeten worden in het systeem van de CCR (Centralized Contractor Registration). " Dit betekent, zegt hij, dat alle personen en bedrijven die zaken doen met de overheid zich moeten laten registreren en een TPN (Trading Partner Number) krijgen en moeten gebruiken. "Als ze dit nummer niet hebben," waarschuwt hij, " zullen ze hun producten niet kunnen verkopen --punt!" Stel u voor ! Of u nu een boekenplank, schroef, een horloge of een vuilnisbak maakt, u zult uit de markt worden gedrukt tenzij uw bedrijf(je) of werkplaats het ISO 9000 certificaatmerk ontvangt. Zelfs dan moet u nog steeds geregistreerd staan en een "Trading Partner Number" hebben. Bovendien moet u uw nummer laten registreren en al uw transacties kenbaar maken door gebruik te maken van het wereldomvattende Internet computersysteem. Dat is hetzelfde systeem waar we ook het L.U.C.I.D net tegenkomen! Klein of groot, elke fabrikant moet zich hierin schikken en aldus de bijbelse voorspelling uit laten komen dat, " het beest aan allen maakt, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven,een merkteken op hun rechterhand of op hun voorhoofd gegeven wordt [en] dat niemand kan kopen of verkopen,dan wie het merkteken, de naam van het beest of het getal van zijn naam heeft..." (Openbaring 13:16-17).
(Opm. EIW: De " King James Version"(KJV1611) heeft het over een merkteken in de hand of in het voorhoofd.)

Het "Six-Sigma kwaliteits" programma.

Om verdere controle over wereldmarkten uit te breiden, hebben de industriële magnaten, naast het ISO 9000 programma, nog een zogenaamd "kwaliteits" controle systeem opgezet. Op een zakelijke pagina van USA today legt verslaggever John Hillkirk uit dat 's werelds grootste bedrijven nu zoiets als "Six-Sigma quality" moeten hebben. Veel van de grote bedrijven die betrokken zijn bij het erdoor drukken van het Six-Sigma programma zijn ook nog eens actieve deelnemers in de Council of Foreign Relations , de Trilaterale Commissie en andere wereldomvattende NWO-organisaties. Motorola bijvoorbeeld, heeft een eigen Six-Sigma kwaliteitsinstituut in huis. Andere bedrijven die hierbij betrokken zijn o.m: Eastman Kodak, IBM, Texas Instruments, Fuji en Digital Equipment. Waar de term "Six-Sigma" precies voor staat? Eerlijk gezegd weet ik dat niet, maar dat fatale nummer zes duikt vandaag de dag toch maar steeds weer op. Of niet soms?

Barcode wereldwijd aangenomen.

Een andere controle methode die wereldwijd wordt gebruikt is de barcode. We komen deze barcodes dan ook overal tegen, o.a op supermarktproducten. Maar wist u dat (alweer) de Illuminaten internationale organisaties opgezet hebben om toezicht te houden op de universele standaardisatie en gebruik van barcodes? Vanuit Brussel, België kwam het bericht dat twee groepen, de Uniform Code Council (UCC) en de International Article Numbering Association (EAN) nieuwe barcodestandaarden klaar hadden voor gebruik in de wereldwijde distributie van industriële, commerciële, farmaceutische en andere producten. Voorheen had ieder land zijn eigen standaardlaserbarcodes maar in toenemende mate wordt het wereldomvattende nummerings- en coderingssysteem overgenomen. De pas opgerichte "World Trade Organization"(WTO), een creatie van het Congres onder het Gatt wetsvoorstel, zal de duimschroeven verder aandraaien door middel van het ISO 9000, Six-Sigma en het universele barcode systeem. Feitelijk gaan we snel in de richting van een duistere periode waarin niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken, het getal (666) of de naam van het beest heeft. Bijbelse profetieën komen op een spectaculaire manier uit. Gecombineerd met de universele biometrische kaart en het wereldomvattende systeem van menselijke controle onder project L.U.C.I.D voorziet de IS0 9000 norm de komende éénwereldregering in een middel van uitgebreide controle. Alles wat we bezitten -- zelfs ons eigen lichaam -- zal aan het beest toebehoren.

Hoofdstuk 7: Bloedgeld: het geprofiteer van bedrijven en het creëren van cyberslaven.

Naderen we snel de fase van totale slavernij in het technotronische tijdperk? Zoals ik aan het licht heb gebracht in "Circle of Intrigue" en andere boeken, hebben de mensen die deel uitmaken van de intieme kringen van de Illuminaten een wereldomvattend plan. In de uitvoering van dit plan lijken ze de volledige medewerking te hebben van 's werelds grootste en machtigste high tech bedrijven. De allerbelangrijkste van 's werelds telecommunicatie bedrijven is natuurlijk de grootste van de grootste, AT&T. AT&T zal zeker een belangrijke rol gaan spelen in de "Information Super Highway" welke nu aangelegd wordt om Project L.U.C.I.D te ondersteunen. lucentserpentKort geleden werd aangekondigd dat AT&T opgesplitst wordt in drie aparte bedrijven. Één van de drie -- het bedrijf dat voorheen bekend stond als Bell Laboratories-- is herbenoemd tot Lucent Technologies. Maar, heeft het nieuwe kind van AT&T horentjes? Heeft de naam Lucent enige binding met de naam lucifer? Zou het kunnen dat, zoals een schrijver heeft gesuggereerd, de naam Lucent staat voor: Lucifers Enterprise. (onderneming van lucifer) In de bijbel heeft lucifer de titel: "de morgenzoon" Er wordt gezegd dat hij zich vaak voor doet als een "engel des lichts". Hij werd in de oudheid door de heidenen als de "zonnegod vereerd, de verlichte, de god van het licht." De hedendaagse New Age groepen en vrijmetselarij gaan door met deze oude verheerlijking van lucifer. Één prominente New Age organisatie is Lucis Trust. Haar oprichter, wijlen Alice Baily, begroette de gehoornde als "de lichtbrenger", de "schijnende". Hij is, zo schalde ze, de "verlichter" van de mensheid. 3 vlammende slangachtige cirkels van Lucent Technologies, )Aangezien Baily's globalistische occulte groep, "Lucis Trust", lucifer vereren als de verlichter van de mensheid en ook nog eens de vrijmetselarij promoot met haar occulte Egyptische religie geloof ik dat de echte betekenis van de naam Lucis: lucifer plus isis ( Isis was de Egyptische moedergodin) is. Aldus is: Luc+is=Lucis. Dat Lucis een samentrekking is van Lucifer+Isis, werd geboren uit het feit dat Lucis Trust voor het eerst in 1922 opgericht werd met de naam "Lucifer Publishing!" (Opm. EIW: Dat lag er natuurlijk te dik bovenop, dus heeft men de naam maar veranderd. De tijd was er klaarblijkelijk toen nog niet rijp voor dat allerhande namen, benamingen en symbolen uit de demonische geesteswereld zo openlijk naar buiten zouden komen, i.t.t tot de laatste tijd waarin demon.nl of demon.uk, Abyss, Voodoo, pentagrammen etc gemeengoed worden en als normaal worden geaccepteerd. Duidelijk de geest van deze tijd.)

Lucent betekent: "het stralen van licht". Het bedrijfslogo van Lucent heeft een roodgekleurde cirkel met grove randen. Mijn laatste boek, Circle of Intrigue, dat de Illuminaten aan de kaak stelt, belicht de ware en verborgen betekenis van de vlammende slangachtige cirkel. Lucent Technologies in LeidschendamÉén van de bronnen die ik hierin citeer is het boek van Hislop, "The Two Babylons". Hij schreef: " In het oude Babylon werd de koning...een soort antichrist.. . . geroemd als de Zonnegod...de verlichter van de stoffelijke wereld...de verlichter van de zielen van mensen." Voor occultisten vertegenwoordigt de cirkel hun satanische godheid, de grote en geduchte Zonneslang. De vlammende, rode zon, of cirkel is zijn beeld. De bijbel onthult hem als de "grote rode draak" en zijn wereldomvattend systeem als het scharlaken (rood-gekleurde) beest. (Openbaring 12:3 en 17:3-5). Hoe interessant is het dan ook dat het logo van Lucent technologies een rode cirkel is. Even intrigerend is het dat een artikel over Lucent in USA today o.m laat lezen: " AT&T hoopt dat de naam en logo--een eenvoudige rode cirkel-- het bewustzijn zal verlichten.

Misschien dat de ongelukkige keuze van de naam (Lucent=lucifer ?) een toevalligheid is. Zonder absoluut bewijs kunnen we dit niet met zekerheid aan kwade bedoelingen toeschrijven. Maar gecombineerd met de keuze van een vlammende rode cirkel, die zo prominent in heidense en andere duistere culturen aanwezig is, roept dit wantrouwen op en aanleiding tot verder onderzoek. Net een paar dagen nadat ik het artikel uit USA today onder ogen kreeg ontving "Living Truth Ministries" een telefoontje van een AT&T manager, een christen. Hij sprak zijn afkeer uit over het feit dat zijn bedrijf zoiets had gedaan. Hij schreef: " Vele werknemers vermoeden een luciferische betekenis van de naam Lucent." Hij benadrukte ook zijn geloof in een verband tussen het eigenaardige logo en de occulte doelstellingen van de Illuminaten zoals ik onthuld heb in mijn boek "Circle of Intrigue" Afgezien van genoemde occulte symbolen en doelstellingen ontslaat Lucent ook nog eens christelijke werknemers, die homoseksualiteit op bijbelse gronden afkeuren.

Lucid, Lucent, Inferno: Helse overeenkomsten?

Het dient opgemerkt te worden dat de naam Lucent opmerkelijk veel lijkt op Lucid, of L.U.C.I.D.Officieel document van Lucent -- Inferno van Dante, een verhaal over de hel De manager met een lange staat van dienst schreef me over zijn bezorgdheid mbt de richting die zijn bedrijf had ingeslagen met de nieuwe naam en logo , alsmede hun New Age georiënteerde personeelsbeleid. Hij geloofde oprecht dat Lucent staat voor Lucifer's Enterprise. Bovendien kreeg ik binnen enkele dagen na de brief en aanvullend materiaal van nog iemand een Lucent perspublicatie over het nieuwe "netwerkbesturingssysteem en programmeeromgeving" van Lucent Technologies. De naam van dit product,"Inferno",deed me werkelijk versteld staan. De naam Inferno is bovendien ook nog eens afgebeeld in vlammende en grimmige vorm en gaat vergezeld van rook. Vervolgens zag ik bovenaan deze officiële publicatie nog eens een citaat uit Dante's klassieke werk: "The inferno." Dante's werk, "The Inferno", is een verhaal over lucifer en de hel... Aldus vroeg ik me af of Lucent's nieuwe product niet van luciferische oorsprong is. Toen ik wat dieper ging spitten in dit nieuwe netwerkbesturingssysteem kwam ik erachter dat Inferno wordt geschreven in een nieuwe programmeertaal, Limbo genoemd. Betekent Limbo niet "het afwachten van straf of oordeel in een afdeling van de hel?" Ik ontdekte ook dat de communicatieprotocollen van de Inferno software "Styx" wordt genoemd. In heidense mythologieën en religies is Styx een synoniem voor de vlammende grimmige onderwereld waar duivelen hun woonplaats hebben, met andere woorden: de hel !

Zijn er soms nog meer "toevalligheden" naast die reeds beschreven zijn ? Zijn er nog meer aanwijzingen naast de genoemde onthullende occulte symbolen en productnamen ? Ja, die zijn er inderdaad ! In een publicatie van Crain (voorheen bekend als: Crain's New York Business, een invloedrijk en gerespecteerde zakelijke uitgave in New York), staat te lezen dat Lucent gaat verhuizen naar "Fifth Avenue, nummer 666 !" Het getal 666 hoeft geen nadere uitleg. Het getal 5, afgeleid van "fifth" (vijfde) is het getal van de dood in de numerologie van de vrijmetselarij en occulte kringen. Nogmaals vraag ik me af: is dit allemaal slechts toeval of is dit bewijs dat Lucent Technologies inderdaad toebehoord aan de Illuminaten?

Zonder definitief bewijs wil ik nog niet beweren dat deze en overigens vele andere bedrijven bewust in dienst staan van satan. Satan is echter meer dan in staat om zelfs de meest oprechte en onwetende mensen voor zijn vuile werk hier op aarde te gebruiken. Technologische vindingen/producten die de mensheid tot zijn beschikking heeft kunnen en zullen uiteindelijk leiden tot onderdrukking, vervolging en massamoord. In de jacht op winst beseffen sommigen niet dat op een dag wanneer Big Brother begint met het "zuiveren" van deze aarde, het verdiende geld, "bloedgeld" wordt. Het door Daniël geprofeteerde vierde beest sluipt richting Jeruzalem. Bovendien zet hij technologische (controle) systemen op over de hele aardbol en zal uiteindelijk de hele wereld vertreden en vermorzelen. (Daniël 7:23). Bent u klaar voor de komst van dit vierde beest met al zijn duistere technologische wonderen? Is uw leven op orde? Vertrouwt u alleen op het Lam Jezus Christus? "Waakt dan, want gij weet niet, wanneer de heer des huizes komen zal,...opdat hij niet, als hij plotseling komt, u slapende vinden." (Marcus 13:35-36 )

Hoofdstuk 8: Een wereldwijd project van de Illuminaten.

Is er een wereldwijde samenzwering om iedere man, vrouw en kind een persoonlijk nummer en een smart I.D. kaart met geïntegreerde computerchip te geven? Zoals ik in eerdere hoofdstukken met onweerlegbaar bewijs aangegeven en gedemonstreerd heb zal het L.U.C.I.D net een universele politiestaat omvatten. Niemand mag aan zijn high tech handboeien kunnen ontsnappen. De meeste mensen zijn tragisch genoeg onwetend van de wereldwijde samenzwering van de elite, en van het verborgen plan van de weinigen die heersen aan het topechelon van de Illuminaten. Maar wijlen Professor Carroll Quigley van de Universiteit van Georgetown was niet onwetend. Hij kende deze kolossale samenzwering om de mensen wereldwijd te boeien omdat hij toegang had tot hun meest geheime informatie. In zijn boek, "Tragedy and Hope" onthult Quigley dat het doel van deze kolossale samenzwering van een handjevol lieden "niets minder is dan het creëren van een particulier systeem van wereldwijde financiële controle met als doel het politieke systeem van ieder land en de wereldeconomie als geheel te domineren." Helaas identificeerde professor Quigley zich met de doelen van de Illuminaten en keurde ze goed. Wijlen Arnold Tynbee, Engeland's meest beroemde socialistische wereldhistoricus, zag de samenzwering ook als een voorbode van iets goeds. "Wil de beschaving zich verder evolueren", zo verklaarde hij, "dan moeten alle onafhankelijke naties beroofd worden van hun soevereiniteit en ondergeschikt gemaakt worden aan de soevereiniteit van een wereldregering."

Een wereldregering is het doel.

De voltooiing van Project L.U.C.I.D zal Amerika en verder alle naties op aarde snel in de armen van een wereldregering drijven, een geliefdkoost doel van wereldfederalisten ala Quigley en Toynbee. Zoals de Fransman Jean-Marie Le Pen, hoofd van Frankrijk's anti-NWO "National Front Party", onlangs bedachtzaam in een interview zei: "Het echte gevaar komt niet van terroristen en etnische haatgroepen, maar van globalisten en internationalisten die een voorliefde hebben om een systeem van wereldwijde menselijke controle te creëren."

Het L.U.C.I.D net zal door grenzen heenbreken. Het zal een universele biometrische kaart - en uiteindelijk een geïmplanteerde biochip -- verplicht stellen voor de burgers van Frankrijk, de Verenigde Staten, Groot Brittannië, Duitsland, Hongarije, China, Brazilië -- kortom ieder land op aarde. Met zijn 2000 pagina's aan persoonlijke informatie, het vermogen om hele dossiers te kunnen bevatten, het gebruik voor persoonlijke aankopen en financiële transacties zal het universele I.D. en de koppeling met een wereldomvattend computernetwerk het door God ingestelde individuele landensysteem worden omzeild. De Toren van Babel wordt opnieuw gereconstrueerd. Dit is de verborgen agenda van de wereldwijde samenzweerders.

De oeroude wortels van de samenzwering

Maar hoe kon een wereldwijde samenzwering van dergelijk immense proporties in zo'n korte tijd zo'n vooruitgang boeken? Per slot van rekening is de computerrevolutie pas enkele decennia aan de gang. Het antwoord is dat de samenzwering zijn oorsprong vindt in het zeer oude occultisme. De samenzweerders hebben al vele eeuwen naar een Één Wereld Orde toegewerkt maar ze werden belemmerd om hun afschuwelijke agenda ten uitvoer te brengen. Nu is echter het ontbrekende quotiënt gevonden. De computer en meer specifiek, het wereldomvattende netwerk van computers, is dat krachtige maar eens ontbrekende quotiënt. Met het computernetwerk en de ermee verbonden sensoren is de mogelijkheid ontstaan om de wereldbevolking totaal te controleren en in slavernij te brengen. Weinig mensen zijn zich ervan bewust dat de mensheid al vele eeuwen naar een occulte bestemming wordt toegeloodst door wat 33ste graad vrijmetselaar, Manly P. Hall, beschrijft als een "universele beweging" Een "universele beweging"? Draait het hier allemaal om bij Project L.U.C.I.D ? Worden mensen waar dan ook ter wereld geleid naar een duister wereldcyberconcentratiekamp? Worden mannen, vrouwen en kinderen door deze "universele beweging" voortgedreven naar gesloten silicium kooien, in de gaten gehouden door biologische sensoren en gecomputeriseerde schildwachten? Kan dit dan allemaal wel bewezen worden ? Bestaat er documentatie en bewijs? Het antwoord is ja, het kan gemakkelijk worden gedemonstreerd dat in de hele wereld regeringen zich inspannen en gelijktijdig druk bezig zijn om de mensheid voort te drijven in de grote L.U.C.I.D heksenketel. Neem bijvoorbeeld de behoefte aan de biometrische I.D. kaart. Sinds 1993 hebben tientallen regeringen wetgeving gemaakt en zijn ze burocratische programma's begonnen om de I.D kaart aan de bevolking op te dringen. Wereldwijd worden smart I.D. cards uitgegegeven Een greep uit de diverse landen die met dergelijke programma's bezig zijn: , Singapore, Japan, Canada, Australië (uit de krant, de "Melbourne Age", kwam zelfs het bericht dat de "Aussies" spoedig op een dag een polsband met een elektronische handtekening voor financiële transacties, bankrekeningnummer, ziekenfondskaart ed erop verplicht bij zich zouden kunnen gaan dragen. Als de polsband wordt aangenomen, is dit dan al een voorloper van een biochipimplantaat in het voorhoofd of rechterhand ?), Thailand, Rusland, Zuid Afrika, Israel, Groot Britannië, Frankrijk, Hongarije, Griekenland en de V.S. In de Verenigde Staten introduceerde Senator van Texas, Hutchison, in 1996 het wetsvoorstel v/d Senaat met nummer 999 (999 omgekeerd is 666) Een wetsvoorstel om de door de federale overheid uitgegeven I.D. kaarten te verplichten.

Misschien zouden we haast medelijden moeten krijgen met Stalin en Hitler die dergelijke high tech controlemiddelen moestten missen. Zij moestten het "slechts" doen met ouderwetse tatoeage methoden en tijdrovend papierwerk. Wat er gaat gebeuren als de tyrannen van morgen de beschikking krijgen over dergelijke geavanceerde controlemiddelen en Project L.U.C.I.D volledig op zijn plaats staat en op volle kracht draait gaat alle verstand te boven.

Hoofdstuk 9: Een silicium octopus: mensen verstrikt in elektronische kooien
.

"Er is een plan om Amerika in een Nieuwe Wereld Orde te brengen.", schrijft Dwight Kinman in zijn inzichtvolle boek "The World's Last Dictator". In werkelijkheid, zo zegt hij, is "De Nieuwe Wereld Orde" een geheime uitdrukkingscode voor een "Één Wereldregering." Hij voegt eraan toe: "Dit plan wordt steeds verder voortgestuwd en komt in een stroomversnelling. Achter dit plan zitten machtige en wereldwijde megakrachten in een onverbiddelijke impuls om een superwereldregering rond het jaar tweeduizend te vormen. Ze denken dat het binnen handbereik ligt en staan op het punt om de eindstreep te halen."

Ik ben er door de stapels bewijzen van overtuigd geraakt dat Dwight Kinman gelijk heeft. Het verborgen plan voor een superwereldregering is in het laatste stadium van voltooiing. Maar als dit zo is, waarom hebben de media hier dan niet over bericht? Waarom zijn de Amerikanen zo ontzettend onwetend en vergeetachtig in wat er gebeurt? Waarom zijn ze niet meer gealarmeerd over het verlies van hun privacy en vrijheid als gevolg van de voortgaande groei van Big Brother's technologische kettingen. Het is niet alleen het L.U.C.I.D net met zijn sensoren, de biometrische kaart en de toekomstige plannen voor een biochipimplantaat. Er zijn nog veel meer hulpmiddelen in het rijk van de "Black Science" waar de meeste mensen niets of weinig van weten. Waarom is de meerderheid van de Amerikanen zich niet bewust van deze elektronische kooien en het verlies van onze constitutionele rechten? Marlin Maddoux, die zijn eigen radionetwerk oprichtte en een eigen conservatieve christelijke talkshow heeft, gelooft dat het probleem ligt aan het voortdurende bombardement van propaganda en verkeerde inlichtingen door de media. "Ik kon niet langer meer aan de zijlijn blijven staan. Iemand moest tegengas geven aan deze propaganda van de gecontroleerde media." Ook Dr. Peter Ruckman, een bekende pastor in Florida, ziet de gecontroleerde media ook als een "bottleneck" waardoor de Amerikanen geen accurate en eerlijke informatie te horen krijgen.

Een reusachtige silicium octopus.

Helaas is de bevolking zich niet bewust van het huidige gevaar. Een weerzinwekkende reus rijst op vanuit de diepte van de verborgen Amerikaanse ss etablissement. Als een onmetelijke en reusachtige silicium octopus strekt Project L.U.C.I.D zich uit met zijn dreigende en onheilspellende high tech tentakels. Hele menigten niets vermoedende en hulpeloze slachtoffers zullen spoedig ingesloten en verbrijzeld worden door Big Brother's nieuwe Gestapo politiestaat. Wie van ons kan aan de elektronische kooien ontsnappen die voor heel de mensheid worden voorbereid? Zbigniew Brzezinski, voormalig adviseur voor de nationale veiligheid onder de regering Carter en vertrouweling van een zekere Rockefeller voorspelde de komst van wat hij noemde " het technotronische tijdperk." In zijn boek "Between Two Ages" schreef hij dat mensen minitieus onder toezicht komen te staan. Hij schreef verder: " Spoedig zal het mogelijk worden om voortdurend elektronisch toezicht te hebben over de meest persoonlijk informatie van de burgers. Deze gegevens zullen onmiddelijk door de autoriteiten kunnen worden opgevraagd."

Een centrale commandopost

Een gigantisch netwerk van (New Age) organisaties en groepen zullen worden gecoördineerd vanuit een centrale commandopost.Maar het is ten alle tijden nodig om te verhullen dat de activiteiten niet centraal gecontroleerd en gedirigeerd worden. In een boek van Alice Bailey staat te lezen: "Één van de essentiële voorwaarden die voor de mensen van diverse organisaties is opgelegd is dat ...ze achter de schermen moeten werken zoals ook de "Great Ones" dit doen." (De "Great Ones" zijn "leidende geesten" of zoals de bijbel ze noemt, duivelen.) Alleen door het plan te blijven verbergen en de mogelijkheid om een plausibele ontkenning te creëren voor het bestaan van een dergelijke hierarchie van organisaties en groepen kunnen de Illuminaten hun taak volbrengen.

Weest niet bevreesd terwijl deze planeet razendsnel op weg is naar rampspoed.

Donkere stormwolken kunnen aan de horizon worden gezien. Als u met Gods Heilige Geest vervuld bent en verstand hebt kunt u het aanvoelen. Degenen die standvastig zijn in de waarheid en weigeren hun knieën te buigen voor Baäl zullen het doel worden van vernietiging. De ongeziene mensen die de wereld regeren zijn vastberaden om hun Nieuwe Wereld Orde rond het magische jaar tweeduizend en daarna tot stand te laten komen. De introductie van Project L.U.C.I.D met zijn technologische macht van elektronische controle is een onheilspellend teken die wijst op de komende grote chaos. De bijbel waarschuwde al lang van tevoren: "En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk." Moeten we hier angstig van worden? Absoluut niet. De Apostel Paulus schreef: "Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid." En tenslotte: "En wees niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden...En de haren van uw hoofd zijn ook alle geteld. Weest dan niet bevreesd..." (Matteüs 10: 28-31). We zien hier dus dat God ook tijdens vervolgingen en pijn met ons is. Hij kocht ons met Zijn bloed. Hij houdt van ons. vertrouw op Hem die alle angst uitbant. Heb alleen geloof.

*******

December 2000


Dit (engelstalige) boek: Project L.U.C.I.D, The Beast 666 Universal Human Control System, auteur Texe Marrs (ISBN: 1-884302-02-5 is o.m te bestellen (levertijd ca 10 dagen) bij : The American Bookcenter, met filialen in Amsterdam en Den Haag.

Naschrift EIW: "Laat ze maar zien wat ze voor ons in petto hebben" en "Weer een kanaal waardoor we deze informatie kunnen verspreiden" was het antwoord van "Power of Prophecy" toen ik toestemming vroeg om dit boek samen te vatten en hier te publiceren. Graag en bij deze. Als al deze informatie juist is, en met de overvloedige bewijzen is er geen enkele reden om aan de juistheid van deze informatie te twijfelen, moeten we ook in Nederland voortekenen zien van deze smartcard. En ja hoor, afgelopen zomer begonnen de eerste proefprogramma's met deze smartcard. Immers, zoals vorig jaar reeds aangekondigd, moet iedereen een smartcard hebben. Is dit toeval ? Natuurlijk worden hier de sociaal zwakkere als eerste proefkonijnen gebruikt.Eerst de armen en vervolgens moet deze totalitaire smartcard aan iedereen worden opgedrongen; de rijken, de vrijen en de slaven, de groten en de kleinen. Er zullen weinigen kunnen ontsnappen aan dit systeem. De smartcard als een soort van generale repetitie voor het merkteken van het beest. Met de smartcard kan eerst nog even de hele infrastructuur grondig worden getest en om mensen te laten wennen aan het "gemak" van deze kaart en het verlies van hun privacy.

Vervolgens bestaat er de mogelijkheid dat deze smartcard op den duur gebruikt moet worden in combinatie met het merkteken van het beest. Heeft u dit merkteken niet dan is uw smartcard waardeloos geworden. Waarschijnlijker is inderdaad dat de informatie in de chip van de smartcard op den duur wordt overgeheveld naar een biochip of soortgelijk apparaatje wat in uw voorhoofd of rechterhand wordt geïnjecteerd/aangebracht inclusief de naam of het getal van het beest. Al met al een heel aannemelijk scenario. Een boek om in herinnering te brengen als er vroeg of laat zo'n "vriendelijke" brief van de overheid in de bus valt of u maar even in één van de genoemde centra's uw lichaamskenmerken wilt laten vastleggen. Om in Terry Watkins zijn woorden te spreken: "Een sinister plan wordt zorgvuldig uitgevoerd door een onzichtbare, maar zeer rele hand! " Natuurlijk zal er nog uitvoerig gediscussiëerd worden over deze smartcard en de privacy voor de burger om er nog een "democratisch" tintje aan proberen te geven. Doch het gevaar ligt niet zozeer aan het misbruik door burgers, hoe ongewenst natuurlijk ook, maar aan het feit dat de overheden /regeringen dit zullen misbruiken wanneer ze uiteindelijk hun soevereiniteit zullen opgeven aan een éénwereldregering met aan het hoofd het beest uit Openbaring. Totalitaire controle middelen zijn in handen van mensen nooit veilig (geweest) en zullen dat ook nooit worden zolang de mensheid zich in een gevallen staat bevindt. Dat heeft de geschiedenis wel bewezen.

En tenslotte: er staat geen copyright op dit artikel dus u mag het verder publiceren, verspreiden zoveel en zo vaak u dat maar wenst. Houdt u wel de oorspronkelijke inhoud intact. Downloadvriendelijke (verbeterde) versie van dit document in WINZIP formaat. (klik op rechtermuisknop en selecteer "Save Target As")

14 dec: Hopelijk zijn nu alle (taal)foutjes er uit. Verder maximale tegenstand ondervonden bij dit artikel. Reden te meer om het te lezen en ter harte te nemen.

"Wanneer gij dit alles ziet geschieden, heft uw hoofden omhoog, want u verlossing genaakt."(Lukas 21:28)


http://home.wanadoo.nl/henryv/index.htm

NAAR HOOFDPAGINA