WAT IS EIW?

EIW staat voor: Eindtijd Informatie Web. De naam geeft het al aan, EIW is een particulier initiatief welke ten doel heeft de lezer/lezeressen te informeren over de periode die in de Bijbel "Het laatst der Dagen" ofwel "eindtijd" wordt genoemd. Het begint steeds duidelijker te worden dat we leven in de tijd vlak vóór de wederkomst van de Here Jezus Christus. Doelstelling is dan ook om mensen hiervoor te waarschuwen en oproepen tot bekering tot God door Zijn Zoon Jezus Christus nu de mogelijkheid er nog is. Wij hebben overigens geen enkele relatie tot, of affiniteit met de Jehovah's getuigen en/of het Wachttoren Genootschap voor wat betreft hun (onbijbelse)leer. We verwachten de volgende chronologische volgorde: Opname van de Gemeente van Jezus Christus-De laatste jaarweek van Daniël(de Grote Verdrukking)-en de voor alle mensen zichtbare terugkeer van Jezus om een definitief einde te maken aan de menselijke heerschappij en Zijn Koninkrijk (van duizend jaar) van vrede en gerechtigheid te vestigen op deze aarde.

EIW is dus een christelijke website. Wij zijn niet direct verbonden aan een Kerk of Gemeente en ook zijn we geen stichting of genootschap. Verder is EIW een niet-commerciële website. We proclameren dat Jezus Christus de enige Weg, de Waarheid en het Leven is en dat niemand komt tot de Vader dan door Hem alleen. Leest u in dit verband ook onze geloofsbelijdenis. Het belang en de noodzaak van de wedergeboorte zal dan ook centraal staan. Leest u:

Johannes 3:3 "3 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien."

Voor degenen die niet zo bekend zijn met de Bijbel of niet geloven dat dit Boek het onfeilbare Woord van God is raad ik bijv. aan Matteüs 24 in zijn geheel te lezen en te vergelijken met de wereldgebeurtenissen op dit moment, o.a via de informatie in de rechterkolom. Dit zijn de huidige feiten (tekenen worden ze in de Bijbel genoemd) die vastliggen en die door Jezus en de profeten reeds lang zijn voorspeld en in onze tijd tegelijkertijd en in toenemende mate optreden.

Merk ook op dat u Matteüs 24 moet lezen in de context van de oprichting van de staat Israel in 1948.

Matteüs 24: 32-34

"32 Leert dan van de vijgeboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. 33 Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur. 34 Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan voordat dit alles geschiedt."

Dus Jezus sprak hier over de generatie die leeft wanneer de staat Israel (in 1948) wordt opgericht en die niet voorbij zou gaan. In de bijbel wordt Israel vergeleken met een vijgeboom. Het is meer dan duidelijk dat WIJ deze generatie zijn.

Hoewel steeds meer mensen vaststellen dat de gebeurtenissen in de wereld naar een climax toegaan, denk hierbij aan o.a steeds extremer wordende weersomstandigheden (het ene na het andere record wordt gebroken in onze tijd), d.w.z. grote overstromingen, aardbevingen, stormen en tornado's, politieke spanningen en conflicten en een steeds gewelddadiger (zoals in de dagen van Noach) wordende samenleving etc, koppelen velen dit niet aan Bijbelse profetieën. Profetieën, welke eeuwen geleden al door God aan Zijn profeten en apostelen zijn doorgegeven en die inmiddels vervuld zijn of in de (nabije) toekomst vervuld zullen gaan worden. We weten natuurlijk dat deze (natuur)rampen, al of niet door mensen veroorzaakt, al sinds mensenheugenis voorkomen, maar in Matteüs 24 wordt gesproken over weeën, dat wil zeggen dat er sprake zal zijn van een hogere frequentie/hevigheid waarin deze rampen, gebeurtenissen en ontwikkelingen zich zullen voordoen. Dat is precies wat we de laatste jaren zien gebeuren en de verwachting is dat dit nog maar slechts het begin is van de komende calamiteiten, natuurrampen etc. Dit is geen doemdenkerij, zoals sommige mensen ons willen doen geloven, maar een nuchtere constatering van feiten die we dagelijks in het nieuws zien en als we ze met de eindtijd profetieën uit de Bijbel vergelijken niets anders kunnen concluderen dan dat het onfeilbare Woord van God inderdaad juist is.

EIW zal zich voornamelijk bezig houden met het publiceren van vertalingen van (veelal) engelstalige artikelen die hier en daar op het World Wide Web worden aangetroffen en deze zullen, zo nodig van ons commentaar worden voorzien. Ieder artikel heeft als doel om aan te tonen dat we inderdaad in bovengenoemde periode zijn beland. De artikelen zijn vertaald en gepubliceerd met toestemming/voorwaarden van de oorspronkelijke auteur(s), voor zover dit van toepassing is. Voor de inhoud van de artikelen is (zijn) de auteur(s) verantwoordelijk. De vertaling komt voor rekening van EIW. Voel u overigens vrij om de artikelen te kopiëren en te verspreiden. (Laat u wel de oorspronkelijke inhoud intact.) Voor degenen die hun engels beheersen geven we een aantal links naar andere (christelijke) websites en artikelen. Sinds medio april is er een begin gemaakt met een engelstalige versie van EIW. Deze kan echter ietwat van de nederlandse versie verschillen.

Naast de tekenen uit Matteüs 24 zal een aantal artikelen gaan over de technologische vooruitgang. (Leest u in dit verband ook Daniël 12: 4)

" 4 Maar Gij daniël, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd ; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen"

Metname de technologie van de biometrische identificatie methoden en de bijbehorende infrastructuur voor het opzetten van een cashloze maatschappij zal hier ruime aandacht krijgen.Biometrie betekent het identificeren van personen door middel van lichaamskenmerken zoals handlijn patronen, vingerafdrukken en retina patronen welke voor ieder mens uniek zijn en dus bij uitstek geschikt om iemands identiteit met zekerheid vast te stellen voor bijv. financiële transacties. De bijbel voorspelde een economisch systeem waar één of ander merkteken vereist zal zijn om te kunnen kopen en verkopen. Aangezien er reeds verschillende (biometrische) scanners op de markt zijn is het niet moeilijk voor te stellen dat spoedig op een dag soortgelijke aangepaste scanners gebruikt kunnen worden om niet uw lichaamskenmerken, maar het merkteken v/h beest te scannen. Het laatste Bijbelboek Openbaring begint wel heel actueel te worden. Zie hoofdstuk13: 16-18:

"16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest , want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig."

Bedenk dat biometrie niet het merkteken van het beest is. De bijbel spreekt duidelijk over een merkteken dat op de één of andere manier het getal 666 of de naam van het beest bevat en in (of op) de rechterhand of voorhoofd zal worden aangebracht. Biometrische scanners tasten op dit ogenblik bijv. alleen de vingerafdruk, handlijnen of retinapatroon af die deel uit maken van uw lichaam en (nog?) niet een dergelijk merkteken. Ik denk echter dat het mogelijk is dat dergelijke scanners in combinatie met dit merkteken gebruikt kunnen gaan worden voor extra beveiliging.

Volgens bovenstaande bijbeltekst zal er dus een fysiek merkteken ingevoerd gaan worden op (in) het voorhoofd of rechterhand. Het scannen van iemands retina patroon is al bijv. slechts enkele centimeters van het voorhoofd verwijderd. Een kleine micro processor ter grootte van (en zelfs vele malen kleiner) dan een rijstkorrel welke d.m.v een speciale injectiespuit onderhuids kan worden ingebracht zijn inmiddels ontwikkeld en worden, terwijl u dit leest, op een aantal plaatsen in de wereld reeds uitvoerig getest. Aangezien de biochip (zoals deze kleine microchip ook wel wordt genoemd), in tegenstelling tot andere identificatie methoden relatief goedkoop is, is deze chip één van de waarschijnlijke kandidaten aan het worden om als het merkteken uit Openbaring 13: 16-18 te gaan fungeren. De bijbel is heel duidelijk over het (verschrikkelijke) lot van degenen die dit merkteken ontvangen.

Openbaring 14: 9-11

"9 En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10 die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam. 11 En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en het beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt."

Hoe één en ander uiteindelijk zal verlopen is op dit moment nog niet te overzien maar we zullen u op de hoogte houden van deze ontwikkelingen. De huidige identificatie middelen zullen wellicht worden vervangen door het merkteken, of er naast gebruikt worden. Hetzelfde geldt voor zgn. smartcards(chips op een plastic drager waar informatie digitaal in kan worden opgeslagen). Dit zijn allemaal voorlopers van het merkteken of zullen naast dit merkteken gebruikt kunnen gaan worden. Hoe één en ander dus gaat verlopen is niet precies te voorspellen, maar duidelijk is wel dat de hele infrastructuur voor het merkteken van het beest in snel tempo wordt aangelegd en verder wordt geperfectioneerd. Denk hierbij aan o.a computers, computernetwerken met bijbehorende (netwerk) programmatuur, datacommunicatielijnen, satellieten etc. etc.

We proberen de artikelen zo zorgvuldig mogelijk te selecteren, hierbij rekening houdend met de achtergrond van de auteur(s) cq de website waarop deze artikelen zijn gepubliceerd. Voor opmerkingen, suggesties, kritiek ed. kunt u ons emailen.

Een link naar een andere website wil niet perse zeggen dat we volledig achter de inhoud van deze website staan. Een eventuele link naar een website die niet door EIW wordt onderschreven kan gepaard gaan met een waarschuwing.

Als er bedrijven en/of instellingen worden genoemd met betrekking tot technologische vindingen betekent dit niet als negatieve publiciteit tegen deze bedrijven/instellingen. Technologie op zich is in principe niet verkeerd. Het gaat om de mensen die deze technologie uiteindelijk misbruiken uit politieke overwegingen, machtswellust of andere doeleinden. En de bijbel profeteerde reeds, en ook de geschiedenis heeft dit al meerdere keren bewezen, dat geavanceerde technologie vroeg of laat in verkeerde handen valt en gebruikt zal worden om de mensen in slavernij te brengen en/of te vermoorden.

De indeling van de hoofdpagina is als volgt: In de linkerkolom treft u algemene informatie en de artikelen aan in willekeurige volgorde. In de middelste kolom treft u commentaar van ons na veranderingen/updates op de website. En de rechtse kolom is voor een groot gedeelte gewijd aan Matteüs 24:1-51, de profeet Daniël uit het Oude Testament en het laatste bijbelboek Openbaring. Door de huidige ontwikkelingen in de wereld te vergelijken met de tekenen die hier worden genoemd hopen wij dat u, net zoals wij, tot de conclusie komt dat we in de eindtijd leven en dat deze periode alleen (geestelijk) overleefd kan worden als u zich bekeert tot de Here Jezus Christusen alleen op Hem vertrouwt. Dat is het uiteindelijke doel van deze website.

Tot slot: EIW is niet uit op sensatie. We beogen een nuchtere constatering van ontwikkelingen in de wereld en deze naast het onfeilbare profetische Woord van God te leggen. God zegene u.

Uw webmaster: Henry V,
September 1999


"Wanneer gij dit alles ziet geschieden, heft uw hoofden omhoog want uw verlossing genaakt." (Lukas 21: 28)

****
EIW officieël online sinds 01 Oktober 1999

http://home.wanadoo.nl/henryv/index.htm

NAAR HOOFDPAGINA